Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 39230 38127.3 0 0 39230 38127.3
будівлі та споруди 36629 36412.7 0 0 36629 36412.7
машини та обладнання 2157 943.4 0 0 2157 943.4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 444 771.2 0 0 444 771.2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 39230 38127.3 0 0 39230 38127.3
Опис Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на кiнець 2009 року складає 50528,1 тис.грн., що на 1% менше за аналогiчний показник станом на початок року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2009р. складає 41717,4 тис.грн., знос - 3590,1 тис.грн., залишкова вартiсть - 38127,3 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник збiльшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 8,6 %. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.