Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5745 39230 0 0 5745 39230
будівлі та споруди 5675 36629 0 0 5675 36629
машини та обладнання 36 2157 0 0 36 2157
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 34 444 0 0 34 444
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5745 39230 0 0 5745 39230
Опис Основнi засоби належать товарству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. "Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на кiнець 2008 року складає 51080,0 тис.грн., що на 70,3% бiльше за аналогiчний показник станом на початок року. "Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2008р. складає 40307,0 тис.грн., знос - 1077,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 39230,0 тис.грн. "Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник зменшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 2,67 %. Зниження даного показника вiдбулося за рахунок значного надходження основних засобiв. "Коефiцiєнт оновлення основних засобiв показує, яку частину вiд наявних на кiнець звiтного перiоду становлять новi основнi засоби. За звiтний перiод на пiдприємство надiшли основнi засоби на суму 33974,0 тис.грн., що становить 84,3 % вiд первiсної вартостi основних засобiв, наявних на балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду