Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 36025 33543 0 0 36025 33543
будівлі та споруди 34639 32521 0 0 34639 32521
машини та обладнання 848 602 0 0 848 602
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 538 420 0 0 538 420
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 36025 33543 0 0 36025 33543
Опис Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Зменшення загального розмiру основних засобiв вiдбулося внаслiдок нарахування зносу. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. складає 42264 тис.грн., знос - 8721 тис.грн., залишкова вартiсть - 33543 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi становить 21,21 %. Ступiнь використання основних засобiв - 3,7 %.