Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 703 5744.8 0 0 703 5744.8
будівлі та споруди 645.7 5677.6 0 0 645.7 5677.6
машини та обладнання 43.5 35.1 0 0 43.5 35.1
транспортні засоби 6.3 0 0 0 6.3 0
інші 7.5 32.1 0 0 7.5 32.1
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 703 5744.8 0 0 703 5744.8
Опис Основнi засоби належать товарству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник зменшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 9,3 %. Зниження даного показника вiдбулося за рахунок змiни первiсної вартостi основних засобiв. Коефiцiєнт оновлення основних засобiв показує, яку частину вiд наявних на кiнець звiтного перiоду становлять новi основнi засоби. За звiтний перiод на пiдприємство надiшли основнi засоби на суму 219,7 тис.грн., що становить 3,5 % вiд первiсної вартостi основних засобiв, наявних на балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Коефiцiєнт вибуття основних засобiв показує, яка частина основних засобiв вибула за звiтний перiод. Станом на 31.12.2007р. коефiцiєнт вибуття основних засобiв бiльший за коефiцiєнт оновлення основних засобiв i становить 13,0 %. Аналiз коефiцiєнту оборотностi активiв станом на 31.12.2007 р. показує, що вiн зменшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2006р., що має негативне значення та вказує на зниження ефективностi використання пiдприємством усiх наявних ресурсiв, незалежно вiд джерел їхнього залучення. Показник оборотностi основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод знизився i вказує на вiдповiдне збiльшення фондомiсткостi виробництва та зниження ефективностi використання основних фондiв. Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу за звiтний перiод зменшився, що вказує на зниження ефективностi його використання.