Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 3400 X X
у тому числі:  
Довгостроковi кредити банку 17.01.2008 3400 20 02.07.2010
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
немає 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
немає 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
немає 0 0
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
0 0 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
немає 0 X
Податкові зобов'язання X 0.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 49296.6 X X
Усього зобов'язань X 52696.7 X X
Опис: До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4253,7 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування - 29,6 тис.грн. з оплати працi - 12,9 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - 45000,7 тис.грн.