Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство утворено: 28 березня 1961 роцi (Наказ № 228 вiд 30.03.1961р.) Київська гiдромелiоративна контора тресту Укрводбуд перейменована у Київське будiвельно-монтажне управлiння № 1 тресту Київводбуд; 10.03.1964 року (наказ № 56 вiд 10.03.1964р.) Київське будiвельно-монтажне управлiння № 1 тресту Київводбуд перейменоване в Київське будiвельно-монтажне управлiння № 54 тресту Київводбуд; 01.01.1980 року (наказ № 627 вiд 25.12.1979р.) Київське будiвельно-монтажне управлiння № 54 тресту Київводбуд перейменоване в ПМК-54 тресту Київводбуд; 29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство ПМК-54 (наказ РВФДМ України №7/12 ВП вiд 20.01.1996р.) В звiтному 2009 роцi таких важливих подiй як: злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ" ПМК -54 " є юридичною особою вiд дня його державної реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного Законодавства України та Статуту пiдприємства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями. Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято наказ про облiкову полiтику № 2-2009. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою за допомогою комп'ютерної програми "1С - Пiдприємство", у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291. Принципи облiкової полiтики Товариства, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку, не змiнювались протягом 2009 року. ВАТ здiйснює облiкову полiтику по нарахуваннню амортизацiйних нарахувань та оцiнку ОЗ згiдно iз зоконодавством України та нормами МСБО.
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 54" м. Київ 23 квiтня 2010 р. Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, Акцiонерам та керiвним органам ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" Основнi вiдомостi про аудитора: Аудитор Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа Жук Н.Л. (сертифiкат аудитора А № 003325 вiд 26.03.98р., дiйсний до 26.03.2012р.), що дiє на пiдставi Свiдоцтва № 04878 про державну реєстрацiю вiд 17.05.04 р., що видане Голосiївською районною у м. Києвi держадмiнiстрацiєю, та Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3411 вiд 24.06.04р. (Рiшення АПУ № 136), iдентифiкацiйний номер 2469303744, мiсцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-рiччя Жовтня 124, корп. 1, кв. 55, тел. 258-32-70. Дата видачi висновку: 23 квiтня 2010 року. Основнi вiдомостi про товариство: Найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзовано колона № 54" Код за ЄДРПОУ 01037117 Органiзацiйно-правова форма суб'єкта перевiрки вiдкрите акцiонерне товариство Форма власностi приватна Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя А00 № 087462 державний реєстратор О.Г.Горбаченко Мiсце та дата проведення реєстрацiї Києво-Святошинська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi, 04.03.1996р. № 1 339 120 0000 000584 Адреса мiсцезнаходження 08132, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 Вид дiяльностi оренда будiвельних машин та устаткування, виробництво виробiв з бетону для будiвництва, здавання в оренду власного нерухомого майна, будiвництво будiвель, дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту. Основнi вiдомостi про умови договору: Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки вiд 22.03.2009р. № 08-03. Перевiрка здiйснювалась за мiсцезнаходженням товариства з 22.03.2010р. по 23.04.2010р., що не суперечить умовам договору. Пiдстави для виконання аудиту. Перевiрка проводилась у вiдповiдностi з вимогами Господарського Кодексу України, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 № 3125-ХII (в редакцiї Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006р. №140V), Мiжнародних стандартiв аудиту. Мета перевiрки - пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї про емiтента цiнних паперiв, статей та показникiв бухгалтерської звiтностi товариства станом на 31.12.2009р., складеної у вiдповiдностi до дiючих у звiтному перiодi нормативiв, аналiз фiнансового стану за даними звiтностi. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54", що включають: Баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2009 року, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. № 39. Звiт про фiнансовi результати (форма № 2-м) за 2009 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 25, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. № 39 (в редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.02.2001 р. № 101). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть, вступнi залишки та iнформацiю за попереднiй звiтний перiод несе керiвництво товариства. По заявi керiвництва товариства всi фiнансовi i майновi операцiї за 2009 рiк вiдображено в бухгалтерському облiку i звiтностi i вiд аудитора не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету аудиту. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома та за участю голови правлiння товариства Лабутiної Г.В. та головного бухгалтера Полутової А.П. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою перевiркою є надання висновку щодо цих звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 720. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок. Перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, що характеризують систему облiку та внутрiшнього контролю, пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi товариства. Перевiрцi пiдлягали: установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2009р., головна книга. Достовiрнiсть та повнота бухгалтерського балансу i фiнансової звiтностi товариства встановлювалась шляхом перевiрки наявностi, а одночасно вiдсутностi, суттєвих розбiжностей мiж даними первинних документiв, аналiтичного облiку та статтями балансу i показниками фiнансової звiтностi. Виходячи з сутностi аудиту та вимог Мiжнародних нормативiв аудиту, а також характеру робiт можлива ймовiрнiсть того, що в ходi перевiрки будь-якi суттєвi невiдповiдностi можуть бути не виявленi, за що аудитор не несе вiдповiдальностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Не роблячи застережень при висловленнi нашої думки, ми звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, що може вiдобразитися на здатностi товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, внаслiдок перевищення суми статутного капiталу над вартiстю чистих активiв та отримання збитку за результатами дiяльностi в 2008-2009 роках. Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нарахований, що суперечить вимогам п.7 П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Аудитор зауважує, що iнформацiї про проведення повної iнвентаризацiї майна перед складанням рiчної звiтностi, як цього вимагає Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями, товариством не надано. Тому пiдтвердити вiдповiднiсть даних звiтностi фактичнiй наявностi активiв i зобов'язань неможливо. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться вище, фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона №54" станом на 31.12.2009 року та його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На основi здiйснених аудиторських процедур аудитор може зробити наступнi висновки щодо окремих складових фiнансових звiтiв 1. Основнi вiдомостi про емiтента Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзовано колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. Код ЄДРПОУ - 01037117. Органiзацiйно-правова форма - вiдкрите акцiонерне товариство. Форма власностi - приватна. Мiсцезнаходження товариства - 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 17, вiдповiдає його юридичнiй адресi, вказанiй у Статутi та бухгалтерському балансi. Засновниками товариства є держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi. Свiдоцтво про державну реєстрацiю А00 № 087462 видане Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю, дата реєстрацiї - 04.03.1996 р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру - 1 339 120 0000 000584. Статут товариства у новiй редакцiї затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2007р. (протокол № 27/04), та зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 24.05.2007р., реєстрацiйний № 1 339 105 0009 000584. Основним напрямком дiяльностi товариства в перiод, що перевiрявся, є: оренда будiвельних машин та устаткування, виробництво виробiв з бетону для будiвництва, здавання в оренду власного нерухомого майна, будiвництво будiвель, дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту, що вiдповiдає його Статуту. Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. 2. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями. Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято наказ про облiкову полiтику № 2-2009. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою за допомогою комп'ютерної програми "1С - Пiдприємство", у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291. Принципи облiкової полiтики Товариства, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку, не змiнювались протягом 2009 року. 3. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Загальнi активи балансу в сумi 50528,1 тис.грн. пiдтверджуються даними облiку, у тому числi: 3.1. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо необоротних активiв. Облiк основних засобiв ведеться на машинних носiях. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2009р. складає 41702,7 тис.грн., знос - 3576,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 38126,2 тис.грн. Амортизацiя по основних засобах у звiтному перiодi нараховувалась вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р., що не суперечить дiючим нормативам облiку. За заявою керiвництва залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi. Облiк нематерiальних активiв у товариствi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Їх вартiсть станом на 31.12.2009р. становить: первiсна - 14,7 тис.грн., накопичена амортизацiя - 13,6 тис.грн., залишкова вартiсть - 1,1 тис.грн. Згiдно балансу вартiсть необоротних активiв складає 38127,3 тис.грн. 3.2. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо оборотних активiв. Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв, що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Данi бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу II, згiдно яких вартiсть запасiв становить 388,6 тис.грн., в тому числi: виробничi запаси - 376,4 тис.грн., товари - 12,2 тис.грн. Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в сумi 223,0 тис.грн. пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю в сумi 1186,4 тис.грн. Аудитор зауважує, що резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нарахований, що суперечить вимогам п.7 П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на звiтну дату становить 5702,7 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2777,0 тис.грн., iншi оборотнi активи - 2111,3 тис.грн. Даних щодо проведення iнвентаризацiї розрахункiв (актiв звiрки розрахункiв) аудитору не надано, тому пiдтвердити реальнiсть дебiторської заборгованостi неможливо. Вартiсть витрат майбутнiх перiодiв - 1,8 тис.грн. Аудитор зауважує, що iнформацiї про проведення повної iнвентаризацiї майна перед складанням рiчної звiтностi, як цього вимагає Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями, товариством не надано. Тому пiдтвердити вiдповiднiсть даних звiтностi фактичнiй наявностi активiв i зобов'язань неможливо. 4. Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдображенi в III та IV роздiлах пасиву балансу залишки кредиторської заборгованостi вiдповiдають критерiям визнання довгострокових та поточних зобов'язань вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Станом на 31.12.2009 р. залишки довгострокових зобов'язань (довгостроковi кредити банкiв) складають 3400,0 тис.грн., що вiдповiдає даним облiку. Поточна кредиторська заборгованiсть становить 49296,7 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 4253,4 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,1 тис.грн., зi страхування - 29,6 тис.грн., з оплати працi - 12,9 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 45000,7 тис.грн. Аудит правильностi розрахункiв та сплати податкових платежiв не був предметом аудиту. Даних щодо проведення iнвентаризацiї розрахункiв (актiв звiрки розрахункiв, тощо) аудитору не надано, тому пiдтвердити 100 % реальностi кредиторської заборгованостi неможливо. Сума коштiв цiльового фiнансування на звiтну дату становить 10,7 тис.грн. 5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 5.1. Вiдомостi про формування статутного капiталу та емiсiю цiнних паперiв. Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному фондi товариства вiдсутня. Товариством було проведено двi емiсiї акцiй. Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 9/27/1/07 вiд 07.02.2007р. статутний капiтал у розмiрi 3000000,00 грн. подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй - документарна. Сплату акцiй другої емiсiї пiдтверджено аудиторським висновком ТОВ "Аудиторська фiрма "Фiнанси-Аудит-Приватизацiя" вiд 30.05.2007р. Ведення реєстру акцiонерiв ВАТ "Пересувна механiзовано колона № 54" за договором 159/06 вiд 31.10.2006р. здiйснює незалежний реєстратор ТОВ "Цiннi папери АПК", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Лiцензiя ДКЦПФР на право здiйснення професiйної дiяльностi щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв серiї АБ № 293324 вiд 26.10.2005 р. За заявою керiвництва товариства, у 2009 роцi дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Статутний фонд ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2009 р. статутний фонд сформовано повнiстю. Державної частки в статутному капiталi товариства немає. 5.2. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Власний капiтал товариства станом на 31.12.2009р. становить мiнус 2179,3 тис.грн.: 3000,0 тис.грн. - статутний капiтал, 553,5 тис.грн. - iнший додатковий капiтал, 5732,8 тис.грн. - непокритий збиток. 5.3. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Вартiсть чистих активiв ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" була розраховано у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2009р. становить мiнус 2179,3 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Аудитор звертає увагу на наявнiсть невизначеностi, що може вiдобразитися на здатностi товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть внаслiдок перевищення суми статутного капiталу над вартiстю чистих активiв. 6. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку. Протягом звiтного перiоду товариство отримало збиток у розмiрi 2334,9 тис.грн. Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi вiдповiдає вимогам П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 5070,7 тис. грн. та iншi доходи в сумi 8,4 тис.грн. вiдображенi у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Iншi операцiйнi доходи в сумi 1,1 тис.грн. i витрати в сумi 2905,6 тис.грн. класифiковано та вiдображено у звiтностi вiдповiдно до вимог дiючих нормативiв. Витрати звiтного перiоду, вiдображенi у звiтi, вiдповiдають критерiям визнання та оцiнки, що визначенi дiючими Положеннями бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi та склали 4509,5 тис. грн., в тому числi: матерiальнi затрати - 48,9 тис. грн., витрати на оплату працi - 163,9 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 61,5 тис.грн., амортизацiя - 2501,7 тис.грн., собiвартiсть реалiзованих товарiв - 513,9 тис. грн., iншi звичайнi витрати - 1219,6 тис.грн. 7. Щодо вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi даним аналiтичного облiку, аудитор робить наступнi висновки: Фiнансова звiтнiсть за 2009 рiк, в основному, складена у вiдповiдностi до вимог чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України щодо фiнансової звiтностi. Перевiрка спiвставностi показникiв окремих форм звiтностi проведена аудитором у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2008 р. № 1524). Розбiжностей мiж показниками звiтностi не виявлено. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у цьому висновку, фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона №54" станом на 31.12.2009 року та його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 8. Щодо iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (особливої iнформацiї емiтента), аудитор робить наступнi висновки: Протягом звiтного перiоду у товариствi вiдбувалися дiї, що розглядаються статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, як такi, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а саме: 17.04.2009 р. На пiдставi наказу по ВАТ "ПМК-54" № 0001 вiд 17.04.2009 року з посади головного бухгалтера було звiльнено Мальовану Тетяну Володимирiвну. На пiдставi наказу по ВАТ "ПМК-54" № 0001 вiд 17.04.2009 року на посаду головного бухгалтера на невизначений термiн було призначено Полутову Аллу Петрiвну. 9. Аналiз фiнансового стану. На пiдставi даних фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку здiйснено аналiз фiнансового стану товариства, який засвiдчив наступне (таблиця № 1 додається). Оцiнка майнового стану пiдприємства. " Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на кiнець 2009 року складає 50528,1 тис.грн., що на 1% менше за аналогiчний показник станом на початок року. " Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник збiльшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 8,6 %. Аналiз лiквiдностi пiдприємства. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2009р. має значення нижче нормативного (0,25), що свiдчить про недостатню можливiсть товариства погашати свої поточнi зобов'язання за рахунок оборотних коштiв. " Показник швидкої лiквiдностi має значення 0,24, що нижче нормативного та свiдчить про недостатнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань. " Показник абсолютної лiквiдностi має низьке значення - 0,005. Це свiдчить, що тiльки незначна частка боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно через незабезпеченiсть пiдприємства грошовими коштами, якi вiдносяться до найбiльш лiквiдних активiв. " Пiдприємство станом на 31.12.2009р. не має чистого оборотного капiталу, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства покривати свої поточнi зобов'язання за рахунок власних оборотних засобiв. " Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2009р. має вiд'ємне значення в сумi 2179,3 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства. " Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2009р. даний показник має незадовiльне значення (- 0,04), що свiдчить про вiдсутнiсть власного капiталу у структурi балансу та фiнансову залежнiсть товариства вiд кредиторiв. " Коефiцiєнт фiнансування також вказує на залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. " Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Станом на 31.12.2009р. цей показник має вiд'ємне значення, що свiдчить про вiдсутнiсть на пiдприємствi оборотних засобiв. Аналiз дiлової активностi пiдприємства. " Аналiз коефiцiєнта оборотностi активiв станом на 31.12.2009 р. показує, що вiн збiльшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2008р., що має позитивне значення та вказує на пiдвищення ефективностi використання пiдприємством усiх наявних ресурсiв, незалежно вiд джерел їхнього залучення. " Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi показує, що швидкiсть обертання кредиторської заборгованостi пiдприємства за звiтний перiод зросла, що вказує на збiльшення обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємству. " Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi за перiод, що аналiзується, збiльшився, що свiдчить про зростання обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємством. " Строки погашення дебiторської (469 днiв) та кредиторської (3304 днi) заборгованостей мають незадовiльнi значення, але тенденцiя до їх скорочення є позитивним явищем. " Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв характеризує швидкiсть реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв пiдприємства. Станом на 31.12.2009р. даний коефiцiєнт зрiс i має значення 7,95. Це вказує на те, що запаси товарно-матерiальних цiнностей пiдприємством в звiтному перiодi реалiзуються швидше в порiвняннi з попереднiм перiодом. " Показник оборотностi основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод збiльшився i вказує на вiдповiдне зниження фондомiсткостi виробництва та пiдвищення ефективностi використання основних фондiв. " Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу за звiтний перiод зменшився, що вказує на менш ефективне його використання в порiвняннi з попереднiм перiодом. Аналiз рентабельностi пiдприємства. " У звiтному перiодi товариство спрацювало зi збитком, про що свiдчать показники ефективностi використання власного капiталу та рентабельностi дiяльностi. На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2009р. дане пiдприємство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв. Таблиця № 1 Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" №п/п Назва показникiв Значення показникiв Нормативне значення Станом на 31.12.2008р. Станом на 31.12.2009р. 1. Аналiз майнового стану 1.1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв K 0,0270 0,0861 зменшення 1.2 Коефiцiєнт росту активiв Кр 0,7026 -0,0108 > 0 2. Аналiз лiквiдностi 2.1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 0,0001 0,0047 0,25-0,5 2.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi К2 0,2683 0,2436 0,6-0,8 2.3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Кп 0,2786 0,2515 > 1 2.4 Чистий оборотний капiтал, тис.грн. Н1 -30668,50 -36897,70 > 0 збiльш. 2.5 Вартiсть чистих активiв, тис.грн. 155,60 -2179,30 3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi 3.1 Коефiцiєнт автономiї К3 0,0030 -0,0431 0,25-0,5 3.2 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 327,2744 -24,1855 <1зменшення 3.3 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Кз -0,7214 -0,7485 >0,8 3.4 Питома вага власного обiгового капiталу в балансi пiдприємства К% -60,04 -73,02 3.5 Показники наявностi джерел формування запасiв i затрат: - власний обiговий капiтал Н1 -30668,50 -36897,70 - Н1+довгостроковi залученi засоби та забезпечення Н2 -22257,80 -33487,00 - Н2+ короткостроковi залученi засоби Н3 20255,40 15809,70 - запаси i затрати Н4 439,50 388,60 3.6 Показники забезпеченостi запасiв i затрат джерелами їх формування E - лишки (нестачi) власних оборотних засобiв E1 -31108,00 -37286,30 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0 - лишки (нестачi) власних, а також довготермiнових залучених джерел формування запасiв i затрат E2 -53365,80 -70773,30 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2iЕ3>0; - лишки (нестачi) загальної величини основних джерел для формування запасiв i затрат E3 -33110,40 -54963,60 Е1; Е2;Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0; 4 Аналiз дiлової активностi 4.1 Коефiцiєнт оборотностi активiв Оа 0,0564 0,0998 збiльшення 4.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi Ок 0,0651 0,1105 збiльшення 4.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi Од 0,4759 0,7787 збiльшення 4.4. Строк погашення дебiторської заборгованостi (днiв) Сд 767,01 468,72 зменшення 4.5. Строк погашення кредиторської заборгованостi (днiв) Ск 5608,52 3304,34 зменшення 4.6 Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв Омц 3,6491 7,9457 збiльшення 4.7. Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) Ооз 0,0981 0,1236 збiльшення 4.8 Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу Овк 1,9514 -5,0113 збiльшення 5 Аналiз рентабельностi та прибутковостi 5.1 Рентабельнiсть активiв Ра -0,0501 -0,0400 >0 5.2 Рентабельнiсть акцiонерного капiталу Рк -0,6777 -0,7783 >0 5.3 Коефiцiєнт валового доходу Рвд 0,1333 0,2927 >0 5.4 Рентабельнiсть реалiзацiї Рр -0,7404 -0,3837 >0 5.5 Рентабельнiсть витрат Рв -1,0577 -0,7097 >0 5.6 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi Рд -0,8885 -0,4605 >0.01 ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК Система облiку пiдприємства вiдповiдає його розмiру, структурi, роду дiяльностi, може забезпечити регулярний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. Факти, представленi аудитору, були вiльнi вiд упередженостi керiвництва та службовцiв товариства. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. Статутний фонд ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2009 р. статутний фонд сформовано повнiстю. Державної частки в статутному капiталi товариства немає. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у цьому висновку, фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона №54" станом на 31.12.2009 року та його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2009р. дане пiдприємство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв. Аудитор - Жук Н.Л., сертифiкат А № 003325 вiд 26.03.98р. дiйсний до 26.03.2012р. /пiдпис/
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "ПМК-54" ставить перед собою цiль, яка поєднана з економiчними iнтересами акцiонерiв, а саме отримати вiд господарської дiяльностi прибуток. Предметом дiяльностi Товариства є: · Лiнiйне, житлове i промислове будiвництво; · Виробництво збiрних залiзобетонних i бетонних конструкцiй i виробiв; · Роздiльна i оптова торгiвля та посередницькi послуги при купiвлi-продажу товарiв народного споживання; · Надання послуг по перевезенню вантажiв, а також ремонт i технiчне обслуговування легкових автомобiлiв та iнших транспортних засобiв на замовлення населення; · Операцiї з нерухомим майном, забезпечення дiяльностi спецiалiзованих магазинiв; · Придбання, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї; · Придбання i реалiзацiя нафтопродуктiв; · Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть; · Iновацiйна, iнвестицiйна.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Були придбанi будинки та споруди та станом на 31.12.2009 були реконструйованi пiд завод з виробiв з бетону.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на кiнець 2009 року складає 50528,1 тис.грн., що на 1% менше за аналогiчний показник станом на початок року. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2009р. складає 41702,7 тис.грн., знос - 3576,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 38226,2 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник збiльшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 8,6 %. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не має. Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Галузь знаходиться в досить тяжкому становищi внаслiдок диспаритету цiн на промислову продукцiю та енергоносiї. На господарську дiяльнiсть товариства мають значний вплив законодавчi та економiчнi обмеження.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Усi укладенi договори виконанi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує розвивати взаємовiдносини з пiдприємствами системи на засадах взаємовигiдного економiчного партнерства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок не провдилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.