Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство утворено: 28 березня 1961 роцi (Наказ № 228 вiд 30.03.1961р.) Київська гiдромелiоративна контора тресту Укрводбуд перейменована у Київське будiвельно-монтажне управлiння № 1 тресту Київводбуд; 10.03.1964 року (наказ № 56 вiд 10.03.1964р.) Київське будiвельно-монтажне управлiння № 1 тресту Київводбуд перейменоване в Київське будiвельно-монтажне управлiння № 54 тресту Київводбуд; 01.01.1980 року (наказ № 627 вiд 25.12.1979р.) Київське будiвельно-монтажне управлiння № 54 тресту Київводбуд перейменоване в ПМК-54 тресту Київводбуд; 29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство ПМК-54 (наказ РВФДМ України №7/12 ВП вiд 20.01.1996р.) В звiтному 2008 роцi таких важливих подiй як: злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiлення не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ" ПМК -54 " є юридичною особою вiд дня його державної реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного Законодавства України та Статуту пiдприємства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями. Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято наказ про облiкову полiтику № 1-2008. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою за допомогою комп'ютерної програми "1С - Пiдприємство", у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291. Принципи облiкової полiтики Товариства, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку, не змiнювались протягом 2008 року. ВАТ здiйснює облiкову полiтику по нарахуваннню амортизацiйних нарахувань та оцiнку ОЗ згiдно iз зоконодавством України та нормами МСБО.
Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА № 54" станом на 31.12.2008р. м. Київ 10 квiтня 2009 р. Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, Акцiонерам та керiвним органам ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" Основнi вiдомостi про аудитора: Аудитор Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - фiзична особа Жук Н.Л. (сертифiкат аудитора А № 003325 вiд 26.03.98р., дiйсний до 26.03.2012р.), що дiє на пiдставi Свiдоцтва № 04878 про державну реєстрацiю вiд 17.05.04 р., що видане Голосiївською районною у м. Києвi держадмiнiстрацiєю, та Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3411 вiд 24.06.04р. (Рiшення АПУ № 136), iдентифiкацiйний номер 2469303744, мiсцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-рiччя Жовтня 124, корп. 1, кв. 55, тел. 258-32-70. Дата видачi висновку: 10 квiтня 2009 року. Основнi вiдомостi про товариство: Найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзовано колона № 54" Код за ЄДРПОУ 01037117 Органiзацiйно-правова форма суб'єкта перевiрки вiдкрите акцiонерне товариство Форма власностi приватна Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя АОО № 087462 державний реєстратор О.Г.Горбаченко Мiсце та дата проведення реєстрацiї Києво-Святошинська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi, 04.03.1996р. № 1 339 120 0000 000584 Адреса мiсцезнаходження 08132, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17 Вид дiяльностi оренда будiвельних машин та устаткування, виробництво виробiв з бетону для будiвництва, здавання в оренду власного нерухомого майна, будiвництво будiвель, дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту. Основнi вiдомостi про умови договору: Договiр на здiйснення аудиторської перевiрки вiд 04.03.2009р. № 01-03. Перевiрка здiйснювалась за мiсцезнаходженням товариства з 06.04.2009р. по 10.04.2009р., що не суперечить умовам договору. Пiдстави для виконання аудиту. Перевiрка проводилась у вiдповiдностi з вимогами Господарського Кодексу України, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.93 № 3125-ХII (в редакцiї Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 14.09.2006р. № 140-V), Мiжнародних стандартiв аудиту. Мета перевiрки - пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству iнформацiї про емiтента цiнних паперiв, статей та показникiв бухгалтерської звiтностi товариства станом на 31.12.2008р., складеної у вiдповiдностi до дiючих у звiтному перiодi нормативiв, аналiз фiнансового стану за даними звiтностi. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54", що включають: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2008 року, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87; Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2008 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 3, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87; Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2008 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 4, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87; Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2008 рiк, складений у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 5, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87; Примiтки до рiчної звiтностi (форма № 5) за 2008 рiк, складенi у вiдповiдностi до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.2000 р. № 302. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть за фiнансову звiтнiсть, вступнi залишки та iнформацiю за попереднiй звiтний перiод несе керiвництво товариства. По заявi керiвництва товариства всi фiнансовi i майновi операцiї за 2008 рiк вiдображено в бухгалтерському облiку i звiтностi i вiд аудитора не приховано нiяких документiв, якi мають вiдношення до предмету аудиту. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома та за участю голови правлiння товариства Лабутiної Г.В. та головного бухгалтера Мальованої Т.В. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою перевiркою є надання висновку щодо цих звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 720. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка була пiдготовлена та спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок. Перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, що характеризують систему облiку та внутрiшнього контролю, пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi товариства. Перевiрцi пiдлягали: установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та присвоєння статистичних кодiв, свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2008р., головна книга. Достовiрнiсть та повнота бухгалтерського балансу i фiнансової звiтностi товариства встановлювалась шляхом перевiрки наявностi, а одночасно вiдсутностi, суттєвих розбiжностей мiж даними первинних документiв, аналiтичного облiку та статтями балансу i показниками фiнансової звiтностi. Виходячи з сутностi аудиту та вимог Мiжнародних нормативiв аудиту, а також характеру робiт можлива ймовiрнiсть того, що в ходi перевiрки будь-якi суттєвi невiдповiдностi можуть бути не виявленi, за що аудитор не несе вiдповiдальностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, фiнансовi звiти представляють достовiрно у всiх суттєвих аспектах, за винятком невiдповiдностей, що вказанi у цьому висновку, фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона № 54" станом на 31.12.2008 року у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. На основi здiйснених аудиторських процедур аудитор може зробити наступнi висновки щодо окремих складових фiнансових звiтiв 1. Основнi вiдомостi про емiтента Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзовано колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та установчими документами. Код ЄДРПОУ - 01037117. Органiзацiйно-правова форма - вiдкрите акцiонерне товариство. Форма власностi - приватна. Мiсцезнаходження товариства - 08132, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17, вiдповiдає його юридичнiй адресi, вказанiй у Статутi та бухгалтерському балансi. Засновниками товариства є держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi. Свiдоцтво про державну реєстрацiю АОО № 087462 видане Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю, дата реєстрацiї - 04.03.1996 р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру - 1 339 120 0000 000584. Статут товариства у новiй редакцiї затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2007р. (протокол № 27/04), та зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю Київської областi 24.05.2007р., реєстрацiйний № 1 339 105 0009 000584. Основним напрямком дiяльностi товариства в перiод, що перевiрявся, є: оренда будiвельних машин та устаткування, виробництво виробiв з бетону для будiвництва, здавання в оренду власного нерухомого майна, будiвництво будiвель, дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту, що вiдповiдає його Статуту. Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та засновницькими документами. 2. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк у товариствi у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16.07.1999 р., зi змiнами та доповненнями. Для забезпечення єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку товариством прийнято наказ про облiкову полiтику № 1-2008. У товариствi облiк ведуть за журнально-ордерною формою за допомогою комп'ютерної програми "1С - Пiдприємство", у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом вiд 30.11.1999р. № 291. Принципи облiкової полiтики Товариства, що застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку, не змiнювались протягом 2008 року. 3. Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Загальнi активи балансу в сумi 51080,0 тис.грн. пiдтверджуються даними облiку, у тому числi: 3.1. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо необоротних активiв. Облiк основних засобiв ведеться на машинних носiях. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2008р. складає 40307,0 тис.грн., знос - 1077,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 39230,0 тис.грн. У тому числi: будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 37303,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 36629,0 тис.грн.; машини та обладнання: первiсна вартiсть - 2396,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 2157,0 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть - 481,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 424,0 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 1,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0 тис.грн.; iншi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 126,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 20,0 тис.грн. Амортизацiя по основних засобах у звiтному перiодi нараховувалась вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї Закону України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997р., що не суперечить дiючим нормативам облiку. За заявою керiвництва залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi. Пiд час проведення аудиторської перевiрки були виявленi помилки в органiзацiї облiку основних засобiв та вiдображеннi їх вартостi у звiтностi, про що було вказано головному бухгалтеру товариства. Облiк нематерiальних активiв у товариствi ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Їх вартiсть станом на 31.12.2008р. становить: первiсна - 15,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 12,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 3,0 тис.грн. У примiтках до фiнансової звiтностi вiдображено усю необхiдну iнформацiю про наявнiсть i рух необоротних активiв пiдприємства. Згiдно балансу вартiсть необоротних активiв складає 39233,0 тис.грн. 3.2. Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо оборотних активiв. Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв, що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Данi бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу II, згiдно яких вартiсть запасiв становить 440,0 тис.грн., в тому числi: виробничi запаси - 378,0 тис.грн., товари - 62,0 тис.грн. Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в сумi 6,0 тис.грн. пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку. Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю в сумi 118,0 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв у товариствi не нараховано, що суперечить вимогам п.7 П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на звiтну дату становить 8,0 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 3231,0 тис.грн., iншi оборотнi активи - 8042,0 тис.грн. Даних щодо проведення iнвентаризацiї розрахункiв (актiв звiрки розрахункiв) аудитору не надано, тому пiдтвердити реальнiсть дебiторської заборгованостi неможливо. Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення наведена в роздiлi IХ форми № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi". Вартiсть витрат майбутнiх перiодiв - 2,0 тис.грн. У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв та розрахункiв проводилась пiдприємством станом на 31.12.2008р., згiдно Наказу № 27/12 вiд 25.12.2008р. Iнвентаризацiйною комiсiєю значних розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв не встановлено. 4. Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдображенi в III та IV роздiлах пасиву балансу залишки кредиторської заборгованостi вiдповiдають критерiям визнання довгострокових та поточних зобов'язань вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання". Довгостроковi кредити банкiв складають 8400,0 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть становить 42513,0 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 1337,0 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 138,0 тис.грн., зi страхування - 34,0 тис.грн., з оплати працi - 19,0 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 40985,0 тис.грн. Аудит правильностi розрахункiв та сплати податкових платежiв не був предметом аудиту. Даних щодо проведення iнвентаризацiї розрахункiв (актiв звiрки розрахункiв, тощо) аудитору не надано, тому пiдтвердити 100 % реальностi кредиторської заборгованостi неможливо. Сума коштiв цiльового фiнансування на звiтну дату становить 11,0 тис.грн. 5. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 5.1. Вiдомостi про формування статутного фонду та емiсiю цiнних паперiв. Статутний фонд товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату державна частка в статутному фондi товариства вiдсутня. Товариством було проведено двi емiсiї акцiй. Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 9/27/1/07 вiд 07.02.2007р. статутний капiтал у розмiрi 300000,00 грн. подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй - документарна. Сплату акцiй другої емiсiї пiдтверджено аудиторським висновком ТОВ "Аудиторська фiрма "Фiнанси-Аудит-Приватизацiя" вiд 30.05.2007р. Ведення реєстру акцiонерiв ВАТ "Пересувна механiзовано колона № 54" за договором 159/06 вiд 31.10.2006р. здiйснює незалежний реєстратор ТОВ "Цiннi папери АПК", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10. Лiцензiя ДКЦПФР на право здiйснення професiйної дiяльностi щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв серiї АБ № 293324 вiд 26.10.2005 р. За заявою керiвництва товариства, у 2008 роцi дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Статутний фонд ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2008 р. статутний фонд сформовано повнiстю. Державна частка в статутному фондi товариства вiдсутня. 5.2. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Власний капiтал товариства станом на 31.12.2008р. становить 156,0 тис.грн.: 3000,0 тис.грн. - статутний капiтал, 554,0 тис.грн. - iнший додатковий капiтал, 3398,0 тис.грн. - непокритий збиток. 5.3. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Вартiсть чистих активiв ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" була розраховано у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2008р. становить 156,0 тис.грн., що менше розмiру статутного капiталу. У вiдповiдностi до статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, власникам слiд розглянути питання щодо можливого зменшення розмiру статутного фонду товариства. 6. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку. Протягом звiтного перiоду товариство отримало збиток у розмiрi 2033,0 тис.грн. Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi, в цiлому, вiдповiдає вимогам П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг в сумi 2288,0 тис.грн., вiдображена у звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати та П(С)БО 15 "Доходи". Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), приведена у звiтностi, становить 1383,0 тис.грн. Витрати, що не вiдносяться до собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складаються з адмiнiстративних витрат в сумi 1727,0 тис.грн. Доходи та витрати звiтного перiоду, що класифiковано як iншi операцiйнi становлять, вiдповiдно, 33,0 тис.грн. та 43,0 тис.грн. Їх визнання вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Доходи". Доходи та витрати звiтного перiоду, що класифiковано, як iншi фiнансовi та iншi, становлять: iншi фiнансовi доходи - 1,0 тис.грн., iншi доходи - 701,0 тис.грн., фiнансовi витрати - 1200,0 тис.грн., iншi витрати - 703,0 тис.грн. Їх визнання вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" та принципам облiкової полiтики, що обрана пiдприємством. У Примiтках до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до п. 25 П(С)БО 15 "Дохiд" та п. 32 П(С)БО 16 "Витрати", вiдображено iнформацiю про доходи та витрати, що класифiкованi як iншi операцiйнi, що вiдповiдає вимогам дiючих нормативiв звiтностi. 7. Розкриття iнформацiї щодо руху грошових коштiв. Звiт про рух грошових коштiв за 2008 рiк складено вiдповiдно до вимог П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". У звiтi вiдображено рух грошових коштiв у звiтному перiодi за видами дiяльностi, вiдповiдно чистий рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi склав 90,0 тис.грн. (видаток). Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає 90,0 тис.грн. (видаток). Залишок коштiв на кiнець звiтного року в сумi 6,0 тис.грн. вiдповiдає даним балансу за статтями грошових коштiв. 8. Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу. У Звiтi про власний капiтал за 2008 рiк вiдображено вартiсний склад та рух власного капiталу, у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". У Звiтi рух власного капiталу вiдображено в частинi отриманого збитку звiтного перiоду в сумi 2033,0 тис.грн. 9. Розкриття iнформацiї у Примiтках до рiчної звiтностi. Примiтки до фiнансової звiтностi включають Форму № 5, затверджену Наказом Мiнфiну вiд 29.11.2000р. за № 302. Цим Наказом передбачено також, що пiдприємства, для яких є обов'язковою вимога оприлюднення рiчної фiнансової звiтностi, крiм iнформацiї, що наведена у Формi № 5 повиннi наводити усю iншу iнформацiю, розкриття якої передбачено вiдповiдними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Дана iнформацiя, у виглядi примiток до фiнансової звiтностi, аудитору не надавалась. Додаток до примiток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" (ф. № 6) для перевiрки не надавався. 10. Щодо вiдповiдностi показникiв фiнансової звiтностi даним аналiтичного облiку, аудитор робить наступнi висновки: Фiнансова звiтнiсть за 2008 рiк, в основному, складена у вiдповiдностi до вимог чинних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України щодо фiнансової звiтностi. Перевiрка спiвставностi показникiв окремих форм звiтностi проведена аудитором у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2008 р. № 1524). Розбiжностей мiж показниками звiтностi не виявлено. Фiнансовий звiт у всiх суттєвих аспектах, за винятком невiдповiдностей наведених у цьому висновку, достовiрно подає фiнансову iнформацiю про товариство, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 11. Щодо iнформацiї про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (особливої iнформацiї емiтента), аудитор робить наступнi висновки: Протягом звiтного перiоду у товариствi вiдбувалися дiї, що розглядаються статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, як такi, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а саме: - товариством подавалась наступна особлива iнформацiя "Особлива iнформацiя про емiтента": 27.01.2008р. - Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Рiшення про одержання кредиту прийнято засiданням правлiння ВАТ "ПМК-54" вiд 15 сiчня 2008 року. Вiдклична невiдновлювальна кредитна лiнiя в нацiональнiй валютi на суму 3 400 000 грн. вiдкрита строком на 6 мiсяцiв ВАТ "Агрокомбанк" (Код за ЄДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А) шляхом пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 04/2008 вiд 17 сiчня 2008 року. Процентна ставка - 18 %. Кошти, отриманi за кредитом, будуть направленi на будiвництво заводу по виробництву виробiв з бетону. Заставою за кредитним договором є рухоме, нерухоме майно та iншi майновi права. 17 сiчня 2008 року було отримано частину кредиту (траншу) у сумi 2 000 000 грн., що складає 58,82 % вiд загального розмiру кредиту. Дата вiдкриття кредитної лiнiї - 17 сiчня 2008 року; дата закриття - 17 липня 2008 року з можливiстю пролонгацiї. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду, становить 10813,20 тис.грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 3,14; спiввiдношення суми траншу до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 1,70. 01.02.2008р. - Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Рiшення про одержання кредиту прийнято засiданням правлiння ВАТ "ПМК №54" вiд 15 сiчня 2008 року. Вiдклична невiдновлювальна кредитна лiнiя в нацiональнiй валютi на суму 3 400 000 грн. вiдкрита строком на 6 мiсяцiв ВАТ "Агрокомбанк" (Код за ЄДРПОУ 21570492, мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А) шляхом пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 04/2008 вiд 17 сiчня 2008 року. Процентна ставка - 18 %. Кошти, отриманi за кредитом, будуть направленi на будiвництво заводу по виробництву виробiв з бетону. Заставою за кредитним договором є рухоме, нерухоме майно та iншi майновi права. 31 сiчня 2008 року було отримано частину кредиту (траншу) у сумi 1 400 000 грн., що складає 41,18 % вiд загального розмiру кредиту. Дата вiдкриття кредитної лiнiї - 31 сiчня 2008 року; дата закриття - 17 липня 2008 року з можливiстю пролонгацiї. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду, становить 10813,20 тис.грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 3,14; спiввiдношення суми траншу до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 1,29. 26.05.2008р. - Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Рiшення про одержання кредиту прийнято засiданням правлiння ВАТ "ПМК №54" вiд 10.04. 2008 року. Вiдновлювальна кредитна лiнiя в нацiональнiй валютi на суму 9 000 000,00 грн. вiдкрита строком на один рiк ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (Код за ЄДРПОУ 22868414, мiсцезнаходження: м. Київ, пр-т перемоги, 67) шляхом пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї №54кл-08 вiд 18 квiтня 2008 року. Процентна ставка - 20 %. Кошти, отриманi за кредитом, будуть направленi на поповнення обiгових коштiв. Заставою за кредитним договором є виробниче обладнання ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН". Станом на 22 травня 2008 року отримано частину кредиту (траншу) у сумi 4 000 000,00 грн., що складає 44,44 % вiд загального розмiру кредиту. Дата вiдкриття кредитної лiнiї - 18.04. 2008 року; дата закриття - 15.04. 2009 року з можливiстю пролонгацiї. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду, становить 10813,20 тис.грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 8,32; спiввiдношення суми траншу до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 3,70. 11.06.2008р. - Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Рiшення про одержання кредиту прийнято засiданням правлiння ВАТ "ПМК №54" вiд 09.06. 2008 року. Короткостроковий кредит в нацiональнiй валютi на суму 2 000 000,00 грн. вiдкритий строком на один мiсяць ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (код за ЄДРПОУ 22868414, мiсцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 67) шляхом пiдписання кредитного договору №83к-08 вiд 09 червня 2008 року. Процентна ставка - 20 %. Кошти, отриманi за кредитом, будуть направленi на поповнення обiгових коштiв. Заставою за кредитним договором є майновi права на обладнання для виробництва бетонних блокiв. 09 червня 2008 року було отримано кредит у сумi 2 000 000,00 грн., що складає 100 % вiд загального розмiру кредиту. Дата вiдкриття кредиту - 09.06. 2008 року; дата закриття - 08.07. 2008 року. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду, становить 10813,20 тис.грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 1,85. 27.06.2008р. - Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Рiшення про одержання кредиту прийнято засiданням правлiння ВАТ "ПМК №54" вiд 10.04. 2008 року. Вiдновлювальна кредитна лiнiя в нацiональнiй валютi на суму 9 000 000,00 грн. вiдкрита строком на один рiк ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (Код за ЄДРПОУ 22868414, мiсцезнаходження: м. Київ, пр-т перемоги, 67) шляхом пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї №54кл-08 вiд 18 квiтня 2008 року. Процентна ставка - 20 %. Кошти, отриманi за кредитом, будуть направленi на поповнення обiгових коштiв. Заставою за кредитним договором є виробниче обладнання ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН". 25 червня 2008 року отримано частину кредиту (траншу) у сумi 1 000 000,00 грн., що складає 11,11 % вiд загального розмiру кредиту. Дата вiдкриття кредитної лiнiї - 25.06. 2008 року; дата закриття - 15.04.2009 року з можливiстю пролонгацiї. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду, становить 10813,20 тис.грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 4,11; спiввiдношення суми траншу до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 0,45. 09.07.2008р. - Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента. Рiшення про одержання кредиту прийнято засiданням правлiння ВАТ "ПМК №54" вiд 10.04. 2008 року. Вiдновлювальна кредитна лiнiя в нацiональнiй валютi на суму 9 000 000,00 грн. вiдкрита строком на один рiк ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (Код за ЄДРПОУ 22868414, мiсцезнаходження: м. Київ, пр-т перемоги, 67) шляхом пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї №54кл-08 вiд 18 квiтня 2008 року. Процентна ставка - 20 %. Кошти, отриманi за кредитом, будуть направленi на поповнення обiгових коштiв. Заставою за кредитним договором є виробниче обладнання ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН". 07 липня 2008 року отримано частину кредиту (траншу) у сумi 2 000 000,00 грн., що складає 22,22 % вiд загального розмiру кредиту. Дата вiдкриття кредитної лiнiї - 07.07. 2008 року; дата закриття - 15.04.2009 року з можливiстю пролонгацiї. Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на кiнець останнього звiтного перiоду, становить 5052,50 тис.грн.; спiввiдношення суми кредиту до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 4,11; спiввiдношення суми траншу до вартостi чистих активiв на початок звiтного року - 0,91. 07.10.2008р. - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06.10.2008р., звiльнено Голову ревiзiйної комiсiї - Резнiк Олександр Олександрович. Акцiями товариства не володiє. Перебув на посадi 1 рiк 5 мiсяцiв. Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 06.10.2008р., строком до переобрання призначено Голову ревiзiйної комiсiї - Сердюк Свiтлана Петрiвна. Представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО" (ЄДРПОУ 21450457), який володiє 39,88 % статутного капiталу товариства. Посади: директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО", економiст ТОВ "Золотой Мандарин", директор ТОВ "Тандем-Нафта", касир ТОВ "Гепард", касир МП фiрма "Каскад" ТОВ, касир ТОВ "Фiрма Каскад", касир обмiнного пункту ПМП "Мрiя". Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 12. Аналiз фiнансового стану. На пiдставi даних фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку здiйснено аналiз фiнансового стану товариства, який засвiдчив наступне (таблиця № 2 додається). Оцiнка майнового стану пiдприємства. " Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на кiнець 2008 року складає 51080,0 тис.грн., що на 70,3% бiльше за аналогiчний показник станом на початок року. " Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник зменшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 2,67 %. Зниження даного показника вiдбулося за рахунок значного надходження основних засобiв. " Коефiцiєнт оновлення основних засобiв показує, яку частину вiд наявних на кiнець звiтного перiоду становлять новi основнi засоби. За звiтний перiод на пiдприємство надiшли основнi засоби на суму 33974,0 тис.грн., що становить 84,3 % вiд первiсної вартостi основних засобiв, наявних на балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду. Аналiз лiквiдностi пiдприємства. " Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2008р. має значення 0,38, що нижче нормативного та зменшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2007р. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) свiдчить про недостатню можливiсть товариства погашати свої поточнi зобов'язання за рахунок оборотних коштiв. " Показник швидкої лiквiдностi має значення 0,27, що нижче нормативного та свiдчить про недостатнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань. " Показник абсолютної лiквiдностi має низьке значення - 0,0001. Це свiдчить, що нiяка частка боргiв пiдприємства не може бути сплачена негайно через незабезпеченiсть пiдприємства грошовими коштами, якi вiдносяться до найбiльш лiквiдних активiв. " Пiдприємство станом на 31.12.2008р. не має чистого оборотного капiталу, що свiдчить про неспроможнiсть пiдприємства покривати свої поточнi зобов'язання за рахунок власних оборотних засобiв. " Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2008р. становить 156,0 тис.грн., що менше розмiру статутного капiталу. У вiдповiдностi до статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, власникам слiд розглянути питання щодо можливого зменшення розмiру статутного фонду товариства. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства. " Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Станом на 31.12.2008р. даний показник незадовiльне значення (0,003 при нормативi 0,25-0,5), що свiдчить про недостатню питому вагу власного капiталу у структурi балансу та фiнансову залежнiсть товариства вiд кредиторiв. " Коефiцiєнт фiнансування має значення, що не вiдповiдає нормативному 326,4, його збiльшення у порiвняннi з минулим звiтним перiодом свiдчить про пiдвищення залежностi пiдприємства вiд залучених засобiв. " Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами показує забезпеченiсть пiдприємства власними оборотними засобами. Станом на 31.12.2008р. цей показник має вiд'ємне значення, що свiдчить про недостатню забезпеченiсть пiдприємства оборотними засобами. Аналiз дiлової активностi пiдприємства. " Аналiз коефiцiєнту оборотностi активiв станом на 31.12.2008 р. показує, що вiн збiльшився у порiвняннi з аналогiчним показником станом на 31.12.2007р., що має позитивне значення та вказує на пiдвищення ефективностi використання пiдприємством усiх наявних ресурсiв, незалежно вiд джерел їхнього залучення. " Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi показує, що швидкiсть обертання кредиторської заборгованостi пiдприємства за звiтний перiод зросла, що вказує на збiльшення обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємству. " Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi за перiод, що аналiзується, збiльшився, що свiдчить про зростання обсягу комерцiйного кредиту, що надається пiдприємством. " Строк погашення дебiторської заборгованостi має незадовiльне значення - 767,01 днi (бiльше року), але тенденцiя до його скорочення є позитивним явищем. " Строк погашення кредиторської заборгованостi має незадовiльне значення - 5608,52 днi (бiльше року), але тенденцiя до його скорочення є позитивним явищем. " Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв характеризує швидкiсть реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв пiдприємства. Станом на 31.12.2008р. даний має значення 3,65. " Показник оборотностi основних засобiв (фондовiддача) за звiтний перiод збiльшився i вказує на вiдповiдне зниження фондомiсткостi виробництва та пiдвищення ефективностi використання основних фондiв. " Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу за звiтний перiод збiльшився, що вказує на зростання ефективностi його використання. Аналiз рентабельностi пiдприємства. " У звiтному перiодi товариство спрацювало зi збитком, про що свiдчать показники ефективностi використання власного капiталу та рентабельностi дiяльностi. На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2008р. дане пiдприємство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв. Таблиця № 2 Показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" №п/п Назва показникiв Значення показникiв Нормативне значення Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2008р. 1. Аналiз майнового стану 1.1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв K 0,0928 0,0267 зменшення 1.2 Коефiцiєнт оновлення основних засобiв Ко 0,0347 0,8429 збiльшення 1.3 Коефiцiєнт вибуття основних засобiв Кв 0,1299 0,0000 Кв<Ко 1.4 Коефiцiєнт росту активiв Кр 18,9960 0,7026 > 0 2. Аналiз лiквiдностi 2.1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 0,0035 0,0001 0,25-0,5 2.2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi К2 0,3684 0,2683 0,6-0,8 2.3 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Кп 0,3799 0,2786 > 1 2.4 Чистий оборотний капiтал, тис.грн. Н1 -17240,00 -30668,00 > 0 збiльш. 2.5 Вартiсть чистих активiв, тис.грн. 2189,00 156,00 3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi 3.1 Коефiцiєнт автономiї К3 0,0730 0,0031 0,25-0,5 3.2 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 12,7058 326,4359 <1зменшення 3.3 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Кз -0,6201 -0,7214 >0,8 3.4 Питома вага власного обiгового капiталу в балансi пiдприємства К% -57,4628 -60,0392 3.5 Показники наявностi джерел формування запасiв i затрат: - власний обiговий капiтал Н1 -17240,00 -30668,00 - Н1+довгостроковi залученi засоби та забезпечення Н2 -17228,00 -22257,00 - Н2+ короткостроковi залученi засоби Н3 10573,00 20256,00 - запаси i затрати Н4 318,00 440,00 3.6 Показники забезпеченостi запасiв i затрат джерелами їх формування E - лишки (нестачi) власних оборотних засобiв E1 -17558,00 -31108,00 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0 - лишки (нестачi) власних, а також довготермiнових залучених джерел формування запасiв i затрат E2 -17546,00 -22697,00 Е1; Е2; Е3>0; Е1<0; Е2iЕ3>0; - лишки (нестачi) загальної величини основних джерел для формування запасiв i затрат E3 10255,00 19816,00 Е1; Е2;Е3>0; Е1<0; Е2 i Е3>0; 4 Аналiз дiлової активностi 4.1 Коефiцiєнт оборотностi активiв Оа 0,0072 0,0564 збiльшення 4.2 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi Ок 0,0080 0,0651 збiльшення 4.3 Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi Од 0,0326 0,4759 збiльшення 4.4. Строк погашення дебiторської заборгованостi (днiв) Сд 11212,32 767,01 зменшення 4.5. Строк погашення кредиторської заборгованостi (днiв) Ск 45873,64 5608,52 зменшення 4.6 Коефiцiєнт оборотностi матерiальних запасiв Омц 0,0000 3,6491 збiльшення 4.7. Коефiцiєнт оборотностi основних засобiв (фондовiддача) Ооз 0,0281 0,0981 збiльшення 4.8 Коефiцiєнт оборотностi власного капiталу Овк 0,0760 1,9514 збiльшення 5 Аналiз рентабельностi та прибутковостi 5.1 Рентабельнiсть активiв Ра -0,0855 -0,0332 >0 5.2 Рентабельнiсть акцiонерного капiталу Рк -0,4490 -0,6777 >0 5.3 Коефiцiєнт валового доходу Рвд 0,8309 0,3296 >0 5.4 Рентабельнiсть реалiзацiї Рр -9,9044 -0,7403 >0 5.5 Рентабельнiсть витрат Рв Х -1,4700 >0 5.6 Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi Рд -11,9204 -0,8885 >0 ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК Система облiку пiдприємства вiдповiдає його розмiру, структурi, роду дiяльностi, може забезпечити регулярний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. Факти, представленi аудитору, були вiльнi вiд упередженостi керiвництва та службовцiв товариства. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Фiнансовий звiт у всiх суттєвих аспектах, за винятком невiдповiдностей наведених у цьому висновку, достовiрно подає фiнансову iнформацiю про товариство, згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством та засновницькими документами. Статутний фонд ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" вiдповiдно до установчих документiв становить 3000000,00 грн. i подiлений на 12000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2008 р. статутний фонд сформовано повнiстю. Державна частка в статутному фондi товариства вiдсутня. На основi проведеного аналiзу майнового стану, лiквiдностi, платоспроможностi (фiнансової стiйкостi), дiлової активностi та рентабельностi дiяльностi ВАТ "Пересувна механiзована колона № 54" можна зробити висновок про те, що станом на 31.12.2008р. дане пiдприємство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв. Аудитор - Жук Н.Л., сертифiкат А № 003325 вiд 26.03.98р. дiйсний до 26.03.2012р. /пiдпис/
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "ПМК-54" ставить перед собою цiль, яка поеднана з економiчними iнтересами акцiонерiв, а саме отримати вiд господарської дiяльностi прибуток. Предметом дiяльностi Товариства є: · Лiнiйне, житлове i промислове будiвництво; · Виробництво збiрних залiзобетонних i бетонних конструкцiй i виробiв; · Роздiльна i оптова торгiвля та посередницькi послуги при купiвлi-продажу товарiв народного споживання; · Надання послуг по перевезенню вантажiв, а також ремонт i технiчне обслуговування легкових автомобiлiв та iнших транспортних засобiв на замовлення населення; · Операцiї з нерухомим майном, забезпечення дiяльностi спецiалiзованих магазинiв; · Придбання, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї; · Придбання i реалiзацiя нафтопродуктiв; · Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть; · Iновацiйна, iнвестицiйна.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Були придбанi будинки та споруди, якi у майбутньому мають бути реконструйованi пiд завод з виробiв з бетону.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. "Вартiсть засобiв, що знаходяться в розпорядженнi товариства на кiнець 2008 року складає 51080,0 тис.грн., що на 70,3% бiльше за аналогiчний показник станом на початок року. "Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2008р. складає 40307,0 тис.грн., знос - 1077,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 39230,0 тис.грн. "Коефiцiєнт зносу основних засобiв характеризує стан та ступiнь зносу основних засобiв. На пiдприємствi даний показник зменшився в порiвняннi з попереднiм перiодом i становить 2,67 %. Зниження даного показника вiдбулося за рахунок значного надходження основних засобiв. "Коефiцiєнт оновлення основних засобiв показує, яку частину вiд наявних на кiнець звiтного перiоду становлять новi основнi засоби. За звiтний перiод на пiдприємство надiшли основнi засоби на суму 33974,0 тис.грн., що становить 84,3 % вiд первiсної вартостi основних засобiв, наявних на балансi пiдприємства на кiнець звiтного перiоду.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Галузь знаходиться в досить тяжкому становищi внаслiдок диспаритету цiн на промислову продукцiю та енергоносiї. На господарську дiяльнiсть товариства мають значний вплив законодавчi та економiчнi обмеження.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство має незадовiльний фiнансовий стан, оскiльки рентабельнiсть його дiяльностi має негативне значення (менше 0,01). Дiяльнiсть товариства за звiтний перiод була збитковою, пiдприємство низьколiквiдне та залежне вiд залучених засобiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Усi укладенi договори виконанi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариство планує розвивати взаємовiдносини з пiдприємствами системи на засадах взаємовигiдного економiчного партнерства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок не провдилось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.