Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.02.2007 9/27/1/07 Київське обласне територiальне управлiння ДКЦПФР UA1003381001 Документарна Іменні 0.25 12000000 3000000 100
Опис Протягом звiтного року цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не розмiщувались. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було.