Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:        
кредитiв банку немає 0 0
Примітки: .
 
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
зобов'язань за облiгацiями немає 0 0
Примітки: .
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає 0 X
Примітки: .
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 703.2 X X
Усього зобов'язань X 703.2 X X
Примітки: До рядка "Iншi зобов"язання" таблицi "Iнформацiя про зобов"язання емiтента" вiднесено наступнi данi (в тис.грн.): кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги-236,0; зi страхування-9,3; з оплати працi-22,4; iз внутрiшнiх розрахункiв-323,6; iншi поточнi зобов"язання-111,9.