Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ВАТ "ПМК-54" Дата 2007-04-20
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ  
Орган державного управління . за СПОДУ .
за ЗКГНГ .
Галузь Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Оренда будiвельних машин та устаткування Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2006 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок
на початок
року
010 262.4 1062.5 -215.9 1109
Коригування:                    
Зміна
облікової
політики
020 0
Виправлення
помилок
030 0
Інші зміни 040 0
Скоригований
залишок на
початок року
050 262.4 0 0 1062.5 0 -215.9 0 0 1109
Переоцінка
активів:
                   
Дооцінка
основних
засобів
060 -509 509 0
Уцінка
основних
засобів
070 0
Дооцінка
незавершеного
будівництва
080 0
Уцінка
незавершеного
будівництва
090 0
Дооцінка
нематеріальних
активів
100 0
Уцінка
нематеріальних
активів
110 0
-- 120 0

Чистий
прибуток
(збиток)
за звітний
період
130 -311.8 -311.8
Розподіл
прибутку:
                   
Виплати
власникам
(дивіденди)
140 0
Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу
150 0
Відрахування
до резервного
капіталу
160 0
-- 170 0
Внески
учасників:
                   
Внески
до капіталу
180 0
Погашення
заборгованості
з капіталу
190 0
200 0
Вилучення
капіталу:
                   
Викуп
акцій
(часток)
210 0
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)
220 0
Анулювання
викуплених
акцій (часток)
230 0
Вилучення
частки
в капіталі
240 0
Зменшення
номінальної
вартості
акцій
250 0
Інші
зміни в
капіталі:
                   
Списання
невідшкодованих
збитків
260 0
Безкоштовно
отримані
активи
270 0
280 0
Разом
змін в
капіталі
290 0 0 0 -509 0 197.2 0 0 -311.8
Залишок
на кінець
року
300 262.4 0 0 553.5 0 -18.7 0 0 797.2


Примітки:
 
 
Керівник: Лабутiна Галина Вiкторiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)