Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
Скорочене найменуванняВАТ "ПМК-54"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ01037117
Код території за КОАТУУ3222410600
Територія (область)Київська
РайонКиєво-Святошинський р-н.
Поштовий індекс08132
Населений пунктм.Вишневе
Вулиця, будиноквул.Київська, 17
Міжміський код та телефон/298/ 5-17-87
Факс5-20-55
E-mailнемає
WWW-адресанемає

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва13391200000000584
Дата видачі1996-03-04
Орган, що видав свідоцтвоКиєво-святошинська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
Зареєстрований статутний капітал (грн.)262432

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомВишневе вiддiлення КОФ АКБ Укрсоцбанк
МФО банку321013
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомвалютного рахунку немає
МФО банкунемає

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
д/нд/н
д/нд/н
д/нд/н

Код за КВЕДВид діяльності
71.32.0Оренда будiвельних машин та устаткування
28.81.0Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
70.80.0Здавання в оренду власного нерухомого майна

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб1
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)34.97
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб41
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)65.03
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)300
у тому числі:
  - сертифікатів акцій300
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)267
у тому числі:
  - сертифікатів акцій267
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)25
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)2
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)418.1

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органуweb-сайтi: www.finance.ua
Передплатний індекс.
Тираж0
Дата публікації звіту2006-09-30

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведення.
Дата проведення
Кворум зборів (%)0
Питання порядку денного:Загальнi збори товариства на яких вирiшувалось питання щодо затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2006 рiк не проводились. Дивiденди протягом звiтного року не нараховувались i не виплачувались.

Інформація про дивіденди
Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період
Дата початку виплати дивідендів за звітний період
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума нарахованих дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за звітний період0
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.; за період попередній звітному0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за звітний період0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.; за період попередній звітному0

Примітки: .