Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року
Одиниця виміру: тис. грн


РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами
за станом на 2006 р.

Найменування статті Код рядка За даними балансу, на кінець звітного періоду Розрахункові дані, на кінець звітного періоду
1 2 3 4
Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 4.2 4.2
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби: залишкова вартість 030 703 703
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Запаси: виробничі запаси 100 2.1 2.1
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
Запаси: незавершене виробництво 120 0 0
Запаси: готова продукція 130 0 0
Запаси: товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 17.3 17.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 36.6 36.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 180 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів 190 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 654.5 654.5
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 80.9 80.9
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Витрати майбутніх періодів : 270 1.8 1.8
* д/н   0
* д/н   0
* д/н   0
Активи, усього   1500.4 1500.4
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстроченні податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 236 236
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів 560 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування 570 9.3 9.3
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати 580 22.4 22.4
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків 600 323.6 323.6
Інші поточні зобов'язання 610 111.9 111.9
Усього за розділом ІІ 430 0 0
Доходи майбутніх періодів: 630 0 0
* д/н   0
* д/н   0
* д/н   0
Зобов'язання, усього   703.2 703.2
Розрахункова вартість чистих активів   797.2 797.2
Статутний капітал 300 262.4 262.4
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал : 370 0 0
* д/н   0
* д/н   0
* д/н   0
Скоригований статутний капітал   262.4 262.4

Примітки: Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 534,8 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 534,8 тис.грн.
Висновок: Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.
 
 
Керівник: Лабутiна Галина Вiкторiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)