Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ВАТ "ПМК-54" Дата 2007-04-20
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ  
Орган державного управління . за СПОДУ .
за ЗКГНГ .
Галузь Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Оренда будiвельних машин та устаткування Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2006 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 306.6 97.8 0
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 60.3 X 62.4 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 2.9 2.6
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 1.4 12.3
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 247.8 150.5
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 494.5 48.4
витрат майбутніх періодів 090 4.2 6
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 648.9 61.6
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 89.2 34.5
Сплачені:          
відсотки 130 X X
податки на прибуток 140 X 17.8 X 15.6
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 107 18.9
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 107 18.9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 84.6 X X
майнових комплексів 200
Отримані:          
відсотки 210 X 12.3 X
дивіденди 220 X X
Інші надходження 230 X 9.2 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X X 67.9
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X 19.5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 84.6 65.9
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 84.6 65.9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 X X
Отримані позики 320 X X
Інші надходження 330 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X X
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390
Чистий рух коштів за звітний період 400 22.4 47
Залишок коштів на початок року 410 103.3 X 150.3 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 80.9 X 103.3 X

Примітки: д/н
 
 
Керівник: Лабутiна Галина Вiкторiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)