Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Текстова частина
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Пiдприємство утворено: 28 березня 1961 роцi (Наказ № 228 вiд 30.03.1961р.) Київська гiдромелiоративна контора тресту Укрводбуд перейменована у Київське будiвельно-монтажне управлiння № 1 тресту Київводбуд; 10.03.1964 року (наказ № 56 вiд 10.03.1964р.) Київське будiвельно-монтажне управлiння № 1 тресту Київводбуд перейменоване в Київське будiвельно-монтажне управлiння № 54 тресту Київводбуд; 01.01.1980 року (наказ № 627 вiд 25.12.1979р.) Київське будiвельно-монтажне управлiння № 54 тресту Київводбуд перейменоване в ПМК-54 тресту Київводбуд; 29.01.1996 року ПМК-54 тресту Київводбуд перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство ПМК-54 (наказ РВФДМ України №7/12 ВП вiд 20.01.1996р.)
Інформація про організаційну структуру емітента
ВАТ" ПМК -54 " є юридичною особою вiд дня його державної реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного Законодавства України та Статуту пiдприємства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не маєю
Опис обраної облікової політики
ВАТ здiйснює облiкову полiтику по нарахуваннню амортизацiйних нарахувань та оцiнку ОЗ згiдно iз зоконодавством України та нориами МСБО.
Витяг з аудиторського висновку
Ми провели аудиторську перевiрку балансу ВАТ "Пересувна механiзована колона №54" (який додається) станом на 31 грудня 2006 року, а також перевiрку вiдповiдних звiтiв про прибутки i збитки та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал акцiонерного товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. За винятком зазначеного в наступному абзацi, ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв та iнших статей балансу, проведеною перед складанням рiчної звiтностi, оскiльки ця дата передувала заключенню нами договору на аудиторську перевiрку. На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться в попередньому абзацi, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан вiдкритого акцiонерного товариства "Пересувна механiзована колона №54" станом на 31 грудня 2006 року, а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк, згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку, i вiдповiдають законам та iншим нормативним актам України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
ВАТ "ПМК-54" ставить перед собою цiль, яка поеднана з економiчними iнтересами акцiонерiв, а саме отримати вiд господарської дiяльностi прибуток. Предметом дiяльностi Товариства є: · Лiнiйне, житлове i промислове будiвництво; · Виробництво збiрних залiзобетонних i бетонних конструкцiй i виробiв; · Роздiльна i оптова торгiвля та посередницькi послуги при купiвлi-продажу товарiв народного споживання; · Надання послуг по перевезенню вантажiв, а також ремонт i технiчне обслуговування легкових автомобiлiв та iнших транспортних засобiв на замовлення населення; · Операцiї з нерухомим майном, забезпечення дiяльностi спецiалiзованих магазинiв; · Придбання, переробка i реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї; · Придбання i реалiзацiя нафтопродуктiв; · Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть; · Iновацiйна, iнвестицiйна.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Галузь знаходиться в досить тяжкому становищi внаслiдок диспаритету цiн на промислову продукцiю та енергоносiї.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
В звiтному перiодi фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Товариство має задовiльний фiнансовий стан та можливостi для подальшого ефективного функцiонування i розвитку.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Всi укладенi угоди виконанi.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Товариство планує розвивати взаємовiдносини з пiдприємствами системи на засадах взаємовигiдного економiчного партнерства.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Зважаючи на вимоги щодо iдентичностi паперової та електронної форми та враховуючи необов"язковiсть розкриття iнформацiї щодо рiвня корпоративного управлiння, надаємо не заповнений роздiл "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", що повнiстю вiдповiдає електроннiй формi звiту та не суперечить вимогам чинного законодавства.

Ознака рейтингового агенства. Уповноважене рейтингове агенство -"1", Міжнародне рейтингове агенство -"2"
0
Найменування рейтингового агенства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
Товариство не зверталось протягом календарного року, що передує поданню звiту до рейтингового агентства для визначення рейтингової оцiнки емiтента.
Дата визначення рейтингової оцінки емітента
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звіту
Товариство не зверталось протягом календарного року, що передує поданню звiту до рейтингового агентства для визначення рейтингової оцiнки емiтента.
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту. Уповноважене рейтингове агентство - "1", Міжнародне рейтингове агентство - "2"
0
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту
Товариство не зверталось протягом календарного року, що передує поданню звiту до рейтингового агентства для поновлення рейтингової оцiнки емiтента.
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звіту
Товариство не зверталось протягом календарного року, що передує поданню звiту до рейтингового агентства для поновлення рейтингової оцiнки емiтента.