Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісії Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Примітки
д/н 0 0 . Iншi цiннi папери товариством не випускались
Акції/іменні прості 2.73757e+06 0 У вiдповiдностi до умов чинного законодавства Тимчасове свiдоцтво № 9/27/1/07-Т вiд 07.02.07р., видане Київ. обл. тер.упр.ДКЦПФР. В звiтному роцi цiннi папери на орг. оформ. та зовнiш. ринках не розмiщ. Заяви про внесення до лiстингiв таких ринкiв не подавались.