Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ВАТ "ПМК-54" Дата 2007-04-20
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ  
Орган державного управління . за СПОДУ .
за ЗКГНГ .
Галузь Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Оренда будiвельних машин та устаткування Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1506.3 1449.7
Податок на додану вартість 015 ( 251 ) ( 241.6 )
Акцизний збір 020 (  ) (  )
025 (  ) (  )
Інші вирахування з доходу 030 (  ) (  )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1255.3 1208.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 854.9 ) ( 815.7 )
Валовий:      
прибуток 050 400.4 392.4
збиток 055 (  ) (  )
Інші операційні доходи 060 542.8 98.8
Адміністративні витрати 070 ( 467.7 ) ( 304.6 )
Витрати на збут 080 (  ) (  )
Інші операційні витрати 090 ( 780.7 ) ( 101.1 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 85.5
збиток 105 ( 305.2 ) (  )
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 12.3
Інші доходи 130 71.2
Фінансові витрати 140 (  ) (  )
Втрати від участі в капіталі 150 (  ) (  )
Інші витрати 160 ( 72.6 ) (  )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 97.8
збиток 175 ( 306.6 ) (  )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 5.2 26.4
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 71.4
збиток 195 ( 311.8 ) (  )
Надзвичайні:      
доходи 200
витрати 205 (  ) (  )
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:      
прибуток 220 71.4
збиток 225 ( 311.8 ) (  )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 757.1 483.9
Витрати на оплату праці 240 418.1 326.2
Відрахування на соціальні заходи 250 137.2 111
Амортизація 260 60.3 62.4
Інші операційні витрати 270 730.6 237.9
Разом 280 2103.3 1221.4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1049726 1049726
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1049726 1049726
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.297 0.068
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.297 0.068
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Дивiденди на одну просту акцiю за звiтний перiод не нараховувались. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй перiод не нараховувались.
 
 
Керівник: Лабутiна Галина Вiкторiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)