Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


      КОДИ
Підприємство ВАТ "ПМК-54" Дата 2007-04-20
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ 10
Форма власності приватна за СПОДУ .
Орган державного управління . за ЗКГНГ .
за КВЕД 71.32.0
Галузь Здавання в оренду власного нерухомого майна Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Оренда будiвельних машин та устаткування    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 17  


БAЛAНС
на 2006-12-31 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 2.5 4.2
первісна вартість 011 6.7 11.1
накопичена амортизація 012 4.2 6.9
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 780.4 703
первісна вартість 031 2331.6 1750.2
знос 032 1551.2 1047.2
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 4.9
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 787.8 707.2
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 76.9 2.1
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 164.5 17.3
первісна вартість 161 168.7 17.3
резерв сумнівних боргів 162 4.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 7.6 36.6
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20.1 654.5
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 103.3 80.9
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 372.4 791.4
III. Витрати майбутніх періодів 270 6 1.8
Баланс 280 1166.2 1500.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 262.4 262.4
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 1062.5 553.5
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -215.9 -18.7
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом I 380 1109 797.2
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420 2.9
Усього за розділом II 430 2.9 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 13.9 236
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 39.9
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 0.2 9.3
з оплати праці 580 22.4
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600 323.6
Інші поточні зобов'язання 610 0.3 111.9
Усього за розділом IV 620 54.3 703.2
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 1166.2 1500.4Примітки: д/н
 
Керівник: Лабутiна Галина Вiкторiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна
  (підпис, прізвище, ініціали)