Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках?
  Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (так/ні) Ні
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Незалежний реєстратор x
Правління x
Мандатна комісія, призначена правлінням x
Інше (запишіть)

д/н
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах?
  Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) x
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% x
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
  Так Ні
Підняттям карток x
Бюлетенями (таємне голосування) x
Підняттям рук x
Інше (запишіть)

д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
  Так Ні
Реорганізація x
Додатковий випуск акцій x
Унесення змін до статуту x
Обрання або відкликання членів спостережної ради x
Обрання або відкликання членів правління x
Делегування додаткових повноважень спостережній раді x
Інше (запишіть)

д/н