Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
Скорочене найменуванняВАТ "ПМК-54"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ01037117
Код території за КОАТУУ3222410600
Територія (область)Київська
РайонКиєво-Святошинський
Поштовий індекс08132
Населений пунктм.ВИШНЕВЕ
Вулиця, будинокВул.Київська,17
Міжміський код та телефон04498-514-96
Факс04498-520-55
E-mailд/н
WWW-адресад/н

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва087462
Дата видачі1996-03-04 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоК-Святошинська райдержадмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.)262432

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомКИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФIЛIЯ АКБ"УКРСОЦБАНК"
МФО банку321013
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомд/н
МФО банкуд/н

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
80300ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) УСТАТКУВАННЯ I МАШИН ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
61110ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ
86210ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦIЙНI ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Код за КВЕДВид діяльності
71.32.0Здавання пiд найм будiвельних машин та устатковання
26.61.9Виробництво iнших будiвельних виробiв з бетону
70.20.1Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб1
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)27.16
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб226
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)72.84
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)300
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій300
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)227
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій227
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)29
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)2
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)206.9

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органуВеб-сайт www. Corporation. Com. Ua.
Передплатний індекс31568335
Тираж0
Дата публікації звіту2004-06-16 00:00:00

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведенням. Вишневе , вул. Київська ,17
Дата проведення2005-04-07 00:00:00
Кворум зборів (%)72.5
Питання порядку денного:Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2004 рiк;Звiт ревiзiйної комiсiї; Звiт наглядової ради; Затвердження звiту i балансу за 2004 рiк.

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів