Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння       Скрипка Вiктор Якович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 11.04.2005  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Реєстратор-емiтента
Прізвище, ім'я, по батькові Шкадюк Григорiй Михайлович
Міжміський код, телефон, факс 04498-20-55
E-mail д/н

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 31.12.2004  
  (дата)  

Емітент ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки