Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона №54" засновано згiдно iз наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi вiд 29 сiчня 1996 року за №7/12-ВП шляхом перетворення Пересувної механiзованої колони №54 структурного пiдроздiлу державного пiдприємства "Київводбуд" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 1993 року за № 51-93 " Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi " та Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства , затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 грудня 1992 року за № 686 . ВАТ "ПМК-54" зареєстровано , як юридичну особу 04 березня 1996 року Києво-Святошинською райдержадмiнiстрацiєю Київської областi за № 087462
Інформація про організаційну структуру емітента
В правових i господарських вiдносинах ВАТ "ПМК-54" виступає , як єдиний i неподiльний суб"єкт , самостiйно набуває права i несе вiдповiдальнiсть тiльки за свої дiї , якi грунтуються на самостiйнiй , iнiциативнiй , систематичнiй , на власний ризик дiяльностi . Акцiонерне товариство вiд свого iменi здiйснює юридичнi дiї , має вiдокремлене майно , набуває майновi i особистi немайновi права та обов"язки , може бути позивачем i вiдповiдачем в судах . Акцiонерне товариство дочiрних пiдприємств , фiлiй та iнших структурних пiдроздiлiв не має .
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi в звiтному перiодi проводився згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1У " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " , який набрав чинностi з 01.01.2000 року та наказом по пiдприємству №13 вiд 31.01.2004року " Про облiкову полiтику на пiдприємствi у 2004 роцi" згiдно з нацiональними стандартами , дотримуючись вимог Наказу МФУ вiд 30.11.1999р. №291 "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його застосування " iз змiнами та доповненнями. Облiк основних засобiв вiвся у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї (зносу) основних фондiв проводилось згiдно п.26 , п.22 П(С)БО 7 по прямолiнiйному методу . Оприбуткування на баланс ТМЦ проводилось згiдно з дiючим законодавством . Податок на додану вартiсть , сплачений постачальникам в складi цiни придбання , вiдноситься до податкового кредиту згiдно з вимогами Закону України "Про податок на додану вартiсть " вiд 03.04.1997р. №168/97-ВР зi змiнами та доповненнями.
Витяг з аудиторського висновку
Аудиторською фiрмою "Украудит ХХI Київщина" проведено аудиторську перевiрку фiнансового стану та достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ"ПМК-54" за 2004 рiк. Перевiрку здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Пiд час перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи,якi використовувалися пiдприємством,розглянута звiтнiсть в цiлому. Фiнансово- господарська дiяльнiсть емiтента здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Бухгалтерський облiк вiдповiдає Положенням (стандартам ) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан пiдприємства на 31.12.2004р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основним видом дiяльностi емiтента в 2004 роцi було надання послуг механiзмiв , послуг оренди нежилих примiщень та майданчикiв виробничо-технiчного призначення , виконання будiвельно-монтажних робiт (гiдротехнiчнi споруди, трубопроводи, протиерозiйнi роботи ), надання автотранспортних послуг , монтажнi роботи. Наше пiдприємство виконує роботи в межах Київської областi та м.Києва .
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Iснує безлiч проблем, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства. Серед них найбiльшою проблемою є неспроможнiсть замовникiв вчасно розраховуватись за виконанi роботи та наданi послуги. Неменшою проблемою є вчасна сплата податкiв, незалежно вiд того чи розрахувався замовник,чи нi. Великою проблемою залишається недостатнiсть коштiв для пiдвищення заробiтної плати, а це приводить до зниження рiвня квалiфiкацiї робочого персоналу. Iстотною проблемою є моральний i фiзичний знос технiки i обладнання , а також вiдсутнiсть в потрiбному обсязi грошових коштiв для придбання нової.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
За 2004 рiк наше пiдприємство сплатило пенi i штрафiв за порушення законодавства на суму 4.7 т. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фiнансування пiдприємства проводилось шляхом розрахункiв замовникiв за виконанi роботи та наданi послуги В наступному роцi пiдприємство планує не приступати до виконання робiт та не надавати послуги без попередньої оплати,що дасть можливiсть вчасно розраховуватися З бюджетом та працiвниками. Покращення лiквiдностi лежить в площинi оновлення технiки та впровадження нових технологiй.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
В 2004 роцi було укладено 20 договорiв оренди нежилих примiщень виробничо-технiчного призначення бiльшiсть З яких перейшла на наступний рiк. Загальна вартiсть будiвельно-монтажних робiт по контрактах що перейшли на поточний рiк складає понад 520 т. грн.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Збiльшення обсягiв будiвельно-монтажних робiт, послуг, виробництво товарiв народного вжитку за рахунок оновлення парку машин i механiзмiв , нових технологiй в виробництвi, i як наслiдок збiльшення робочих мiсць.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
Збiльшення обсягiв виробництва, пiдвищення якостi виконуваних робiт та послуг, новi робочi мiсця , пiдвищення рiвня заробiтної плати, збiльшення коштiв на соцiальну сферу дiяльностi пiдприємства.