Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року


Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
(емісія яких підлягає реєстрації)

Дата емісії Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Примітки
д/н 0 0 д/н Акцiї пiдприємства не включалися до лiстингу.
д/н 0 0 д/н В звiтному перiодi пiдприємство не проводиол емiсiю акцiй, облiгацiй ,i iнших цiнних паперiв. Акцiї пiдприємства не брали участi в бiржових торгах та в органiзовано оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв.