Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
- будівлі та споруди 671.6 671.9 0 0 671.6 671.9
- машини та обладнання 62.2 45.6 0 0 62.2 45.6
- транспортні засоби 5 49.2 0 0 5 49.2
- інші 15.1 11.9 0 0 15.1 11.9
2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 0 0 0 0 0 0
Усього 753.9 778.6 0 0 753.9 778.6
Пояснення: Орендованих основних засобiв на балансi пiдприємства не має. Вiдсоток зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 68,1%. В податковiй заставi основних засобiв не має. 100% основних засобiв використовувались в виробництвi. Збiльшення суми на кiнець звiтного перiоду викликано придбанням транспортних засобiв на 35,3 тис. грн.По рядку iншi - 0,9 т. грн. В поточному роцi був проведений ремонт за власнi кошти будiвель i споруд на суму 26,3т. Грн.,а також транспортних засобiв на суму 12,2т. Грн.