Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Стабiльнiсть в державi,розвиток iнфраструктури ринку робiт та послуг x Стабiльнiсть на ринку працi, пiдвищення добробуту працiвникiв.
Фінансово-економічні Законодавство, вдосконалення системи господарювання. x Попередня оплата виконуваних робiт та послуг,прогнозування результатiв дiяльностi.
Виробничо-технологічні Перехiд на новi технологiї, оновлення технiки. x Збiльшення обсягiв робiт та послуг,новi робочi мiсця.
Соціальні Пiдвищення рiвня заробiтної плати i вчасна її виплата, збiльшення коштiв на соцiальну сферу x Пiдвищення добробуту , полiпшення здоровя працiвникiв.
Екологічні Викиди в атмосферу, забруднення навколишнього середовища x Обладнання майданчикiв для зберiгання ТМЦ i ПММ. Виконання законодавста.
Примітки: д/н