Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 Дата 31.12.2004
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ
Орган державного управління д/н за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 80300
Галузь Здавання в найм (в оренду) устаткування за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм машин та обладнання Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 984.1 734.3
Податок на додану вартість 015 ( 164 ) ( 122.4 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 820.1 611.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 553.4 ) ( 431.3 )
Валовий:      
прибуток 050 266.7 180.6
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 37.3 149.1
Адміністративні витрати 070 ( 227.4 ) ( 204.8 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 82.7 ) ( 42.1 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 82.8
збиток 105 ( 6.1 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1.7 1
Інші доходи 130 0.6 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 4.4 ) ( 0.7 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 83.1
збиток 175 ( 8.2 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 5.1 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 83.1
збиток 195 ( 13.3 ) ( 0 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 83.1
збиток 225 ( 13.3 ) ( 0 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 257.2 144.7
Витрати на оплату праці 240 201 178.3
Відрахування на соціальні заходи 250 70.3 62
Амортизація 260 51.6 58.2
Інші операційні витрати 270 283.4 235
Разом 280 863.5 678.2

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1049730 1049730
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1049730 1049730
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -1.3e-05 7.9e-05
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -1.3e-05 7.9e-05
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Дивiденди не нараховувались так як в звiтному перiодi одержанi збитки в сумi 13,3 тис. грн.

Керівник: Скрипка Вiктор Якович
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна