Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 Дата 31.12.2004
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Кiровоградська за КФВ дв
Форма власності Приватна за СПОДУ 06024
Орган державного управління д/н за ЗКГНГ 80300
за КВЕД 71.32.0
Галузь Здавання в найм (в оренду) устаткування Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм машин та обладнання    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса м.ВИШНЕВЕ  


БAЛAНС
на 2004-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 14.1 1
первісна вартість 011 15.6 3.2
накопичена амортизація 012 1.5 2.2
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 753.9 778.6
первісна вартість 031 2205.9 2277.8
знос 032 1452 1499.2
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0.1 0
Усього за розділом I 080 768.1 779.6
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 20 92.2
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 140.4 117.3
первісна вартість 161 140.4 117.3
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 20.9 0.8
за виданими авансами 180 0.4 7.5
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.4 2.3
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 114.2 150.3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 3.9 0.6
Усього за розділом II 260 304.2 371
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 1072.3 1150.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 262.4 262.4
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1062.6 1062.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -274 -287.3
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 1051 1037.6
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0.3
Усього за розділом II 430 0 0.3
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5.4 80.5
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 3.8
з бюджетом 550 13.4 4.9
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 0 6.7
з оплати праці 580 0 16.8
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 2.5 0
Усього за розділом IV 620 21.3 112.7
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1072.3 1150.6

Примітки: д/н

Керівник: Скрипка Вiктор Якович
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна