Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 Дата 01.01.1970
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ
Орган державного управління д/н за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 80300
Галузь Здавання в найм (оренду) устаткування за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм машин та обладнання Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2003 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 83.1 0 0 2.5
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 58.2 X 74.4 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0.3 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 141 0 71.9 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 60.9 0 41.9
витрат майбутніх періодів 090 2.2 0 0.9 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 6.8 0 0 0.8
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 89.1 0 30.1 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 89.1 0 30.1 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 89.1 0 30.1 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 0 X 5.7 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 1 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 1.9 X 24.2
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0.9 0 18.5
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0.9 0 18.5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 88.2 0 11.6 0
Залишок коштів на початок року 410 26 X 14.4 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 114.2 X 26 X

Примітки: д/н

Керівник: Скрипка Вiктор Якович
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна