Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 Дата 01.01.1970
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ 20
Орган державного управління д/н за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 80300
Галузь Здавання в найм (оренду) устаткування за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм машин та обладнання Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 734.3 679.1
Податок на додану вартість 015 ( 122.4 ) ( 113.2 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 611.9 565.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 431.3 ) ( 421.4 )
Валовий:      
прибуток 050 180.6 144.5
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 149.1 0
Адміністративні витрати 070 ( 204.8 ) ( 104 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 42.1 ) ( 43 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 82.8 0
збиток 105 ( 0 ) ( 2.5 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 0 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0.7 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 83.1 0
збиток 175 ( 0 ) ( 2.5 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 83.1 0
збиток 195 ( 0 ) ( 2.5 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 83.1 0
збиток 225 ( 0 ) ( 2.5 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 144.7 185.2
Витрати на оплату праці 240 178.3 140.7
Відрахування на соціальні заходи 250 62 57.8
Амортизація 260 58.2 74.4
Інші операційні витрати 270 235 110.3
Разом 280 678.2 568.4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1049730 1049730
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1049730 1049730
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 7.9e-05 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 7.9e-05 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Дивiденди не нараховувались в звязку з тим що,весь прибуток направлений на погашення збиткiв попереднiх рокiв.

Керівник: Скрипка Вiктор Якович
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна