Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 Дата 01.01.1970
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ 20
Форма власності Колективна за СПОДУ 06024
Орган державного управління д/н за ЗКГНГ 80300
за КВЕД 71.32.0
Галузь Здавання в найм (оренду) устаткування Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм машин та обладнання    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса м.ВИШНЕВЕ  


БAЛAНС
на 2003-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 13.5 14.1
первісна вартість 011 13.5 15.6
накопичена амортизація 012 0 1.5
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 810.2 753.9
первісна вартість 031 2255.2 2205.9
знос 032 1445 1452
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0.1
Усього за розділом I 080 823.7 768.1
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 32.9 20
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0.8 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 79.7 140.4
первісна вартість 161 79.7 140.4
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 12 20.9
за виданими авансами 180 0 0.4
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5.1 4.4
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 26 114.2
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 3.9
Усього за розділом II 260 156.5 304.2
III. Витрати майбутніх періодів 270 2.2 0
Баланс 280 982.4 1072.3

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 262.4 262.4
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1062.5 1062.6
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -357.1 -274
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 967.8 1051
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5.9 5.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 0 13.4
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 3.1 0
з оплати праці 580 5.6 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 2.5
Усього за розділом IV 620 14.6 21.3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 982.4 1072.3

Примітки: д/н

Керівник: Скрипка Вiктор Якович
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна