Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54 Дата
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Київська за КФВ
Орган державного управління д/н за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 80300
Галузь Здавання в найм (оренду) устаткування за КВЕД 71.32.0
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм машин та обладнання Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2003 р.
 
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 000 000 000 000 0
Права користування майном 020 000 000 000 000 0
Права на знаки для товарів і послуг 030 000 000 000 000 0
Права на об'єкти промислової власності 040 000 000 000 000 0
Авторські та суміжні з ними права 050 1.100 000 00.60 001.1 0.6
Гудвіл 060 12.400 000 00.90 0012.4 0.9
Інші нематеріальні активи 070 002.1 000 000 002.1 0
Разом 080 13.502.1 000 01.50 0015.6 1.5

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0


ІI. Основні засоби
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року У тому числі
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос одержані за фінан-совою орендою передані в опера-тивну оренду первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 000 000 000 000 000 00
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 000 000 000 000 000 00
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1325.4628.20 000 025.60 001325.4 653.800 803.80
Машини та обладнання 130 532.5437.90 0.1052.2 52.232.50 00481.5 419.300 00
Транспортні засоби 140 372.3371.30 000 04.40 0-8.4372.3 367.300 00
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 23.27.40 000.3 0.32.80 0022.9 9.900 00
Робоча і продуктивна худоба 160 000 000 000 000 000 00
Багаторічні насадження 170 000 000 000 000 000 00
Інші основні засоби 180 000 000 000 000 000 00
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)


ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 00
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 1.90
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2.10
Формування основного стада 320 00
Інші 330 0.10
Разом 340 4.10


ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:      
  асоційовані підприємства 350 000
  дочірні підприємства 360 000
  спільну діяльність 370 000
Б. Інші Фінансові інвестиції в:      
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 000
  акції 390 000
  облігації 400 000
інші 410 000
Разом 420 000

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)0
  за справедливою вартістю(422)0
  за амортизованою собівартістю(423)0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0
  за справедливою вартістю(425)0
  за амортизованою собівартістю(426)0


V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати     
  Операційна оренда активів 440 00
  Операційна курсова різниця 450 00
  Реалізація інших оборотних активів 460 21.915.3
  Штрафи, пені, неустойки 470 00.5
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 00
Інші операційні доходи і витрати 490 127.226.3
  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X0
  непродуктивні витрати і втрати 492 X0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:     
  асоційовані підприємства 500 00
  дочірні підприємства 510 00
  спільну діяльність 520 00
В. Інші фінансові доходи і витрати     
  Дивіденди 530 0X
  Проценти 540 X0
  Фінансова оренда активів 550 00
  Інші фінансові доходи і витрати 560 10
Г. Інші доходи і витрати     
  Реалізація фінансових інвестицій 570 00
  Реалізація необоротних активів 580 00
  Реалізація майнових комплексів 590 00
  Неопераційна курсова різниця 600 00
  Безоплатно одержані активи 610 0X
  Списання необоротних активів 620 X0
  Інші доходи і витрати 630 00.7

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)46.8
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0%


VІ. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса6400
Поточний рахунок банку65064.2
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)66050
Грошові кошти в дорозі6700
Еквіваленти грошових коштів6800
Разом690114.2

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691)0


VІІ. Забезпечення
Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення за звітний рік Викорис-тано у звітному році Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нарахо-вано (створено) додаткові відраху-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення720 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань730 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію740 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів750 000 000 0
 760 000 000 0
 770 000 000 0
Резерв сумнівних боргів775 000 000 0
Разом780 000 000 0


VІIІ. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали800 000
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810 000
Паливо820 0.200
Тара і тарні матеріали830 000
Будівельні матеріали840 18.900
Запасні частини850 0.900
Матеріали сільськогосподарського призначення860 000
Тварини на вирощуванні та відгодівлі870 000
Малоцінні та швидкозношувані предмети880 000
Незавершене виробництво890 000
Готова продукція900 000
Товари910 000
Разом920 2000
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації(921)0
  переданих у переробку(922)0
  оформлених в заставу(923)0
  переданих на комісію(924)0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)(925)0


ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940 140.472.5 62.55.4
Інша поточна дебіторська заборгованість950 4.44.4 00

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0


X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800


XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік111089.7
Заборгованість на кінець звітного року:11200
  валова замовників11300
  валова замовникам11400
  з авансів отриманих11500
Сума затриманих коштів на кінець року11600
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600


XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Поточний податок на прибуток12100
Відстрочені податкові активи:  
  на початок звітного року12200
  на кінець звітного року12250
Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року12300
  на кінець звітного року12350
Включено до Звіту про фінансові результати - усього12400
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток12410
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12420
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12430
Відображено у складі власного капіталу - усього12500
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток12510
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530


XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Нараховано за звітний рік130068.3
Використано за рік - усього13100
в тому числі на:  
  будівництво об'єктів13110
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів13120
  з них машини та обладнання13130
  придбання (створення) нематеріальних активів13140
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150
 13160
 13170


Керівник: Скрипка Вiктор Якович
Головний бухгалтер: Матвiйчук Наталiя Василiвна