Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

      КОДИ
Підприємство ВАТ "ПМК-54" Дата 2002
за ЄДРПОУ 01037117
Територія Києво-Святошинський район за КОАТУУ 3222410600
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 83100
Галузь ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА за КВЕД 70.20.1
Вид економічної діяльності Здавання під найм власної не Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2002 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 262.4 0 0 1063.5 0 -176.8 0 0 1149.1
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -154.8 0 0 -154.8
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 262.4 0 0 1063.5 0 -331.6 0 0 994.3
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -2.5 0 0 -2.5
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 -1 0 -23 0 0 -24
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплата дивідендів власними акциями 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -1 0 -25.5 0 0 -26.5
Залишок на кінець року 300 262.4 0 0 1062.5 0 -357.1 0 0 967.8

Керівник: Скрипка Віктор Якович
Головний бухгалтер: Матвійчук Наталія Василівна