Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

      КОДИ
Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54" Дата 2003-01-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Києво-Святошинський район за СПОДУ 6024
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за ЗКГНГ 83100
за КВЕД 70.20.1
Галузь ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Здавання під найм власної не    
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2002 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 0 2.5 0 9.6
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 74.4 X 77.3 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 0 0 0 0
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 71.9 0 67.7 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 41.9 0 4
витрат майбутніх періодів 090 0.9 0 0 2.5
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 0 0.8 0 51.8
доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 30.1 0 9.4 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 2.5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 30.1 0 6.9 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 30.1 0 6.9 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 5.7 X 4.4 X
майнових комплексів 200 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 0 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 24.2 X 0.9
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 18.5 3.5 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 18.5 3.5 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 0 X 0 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 11.6 0 10.4 0
Залишок коштів на початок року 410 14.4 X 4 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 26 X 14.4 X

Керівник: Скрипка Віктор Якович
Головний бухгалтер: Матвійчук Наталія Василівна