Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Державна статистична звітність
Коди
форми документа за ДКУД організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ території за СПАТО галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КВЕД форми власності за КФВ органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ вищестоячої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ   контрольна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01037117 3222410600 83100 70.20.1 20 231 6024 0

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА
Організація
Адреса
Форма власності
Вид діяльності ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень-2002 року

Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Наявність на початок року Випущено за звітний період Всього наявних на початок року та випущених за звітний період Розміщено на початок року
всього в тому числі
юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн
A Б 1 2 3 4 5 6 7
Всього 010 1.04973e+060 1.04973e+061.04973e+06 285146764580 0
в тому числі:             
Акції 020 1.04973e+060 1.04973e+061.04973e+06 285146764580 0
з них:             
- прості 021 1.04973e+060 1.04973e+061.04973e+06 285146764580 0
- привілейовані 022 00 00 00 0
Облігації 030  0 0  0 0  0 0  0
з них:             
- республіканських позик 031 00 00 00 0
- підприємств 032 00 00 00 0
Казначейські зобов'язання 040 00 00 00 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 050 00 00 00 0
Векселі 060 00 00 00 0
Інші цінні папери 070 00 00 00 0
Довідково: Статутний фонд             
на початок року 080 262432X XX XX X
на кінець звітного періоду 090 262432X XX XX X


продовження таблиці
  Код рядка Вперше розміщено у звітному періоді Розміщено в цілому
всього в тому числі всього в тому числі
юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн
A Б 8 9 10 11 12 13 14 15
Всього 010 00 00 1.04973e+06285146 7645800
в тому числі:              
Акції 020 00 00 1.04973e+06285146 7645800
з них:              
- прості 021 00 00 1.04973e+06285146 7645800
- привілейовані 022 00 00 00 00
Облігації 030  0 0   0  0 0  0 0
з них:              
- республіканських позик 031  0 0   0  0 0  0 0
- підприємств 032  0 0  0 0  0 0  0 0
Казначейські зобов'язання 040  0 0  0 0  0 0  0 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 050  0 0  0 0  0 0  0 0
Векселі 060  0 0  0 0  0 0  0 0
Інші цінні папери 070  0 0  0 0  0 0  0 0


Розділ ІІ. Обіг цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Розміщено на початок року
Всього наявних на початок року та випущених за звітний період розміщено в цілому викуплено за звітний період повторно продано за звітний період погашено за звітний період залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді
всього в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки всього в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки
A Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього 100 00 00 00 00 0
в тому числі:                
Акції 110 00 00 00 00 0
з них:                
- прості 111 00 00 00 00 0
- привілейовані 112 00 00 00 00 0
Облігації 120 0 00 00 00 0
з них:                
- республіканських позик 121 00 00 00 00 0
- підприємств 122 00 00 00 00 0
Казначейські зобов'язання 130 00 00 00 00 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 140 00 00 00 00 0
Векселі 150 00 00 00 00 0
Інші цінні папери 160 00 00 00 00 0


продовження таблиці
  Код рядка Цінні папери інших емітентів
залишок на початок року придбано за звітн. період продано за звітний період залишок на кінець звітного періоду дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді
всього в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
A Б 10 11 12 13 14 15
Всього 100 00 00 00
в тому числі:           
Акції 110 00 00 00
з них:           
- прості 111 00 00 00
- привілейовані 112 00 00 00
Облігації 120 00 00 00
з них:           
- республіканських позик 121 00 00 00
- підприємств 122 00 00 00
Казначейські зобов'язання 130 00 00 00
Ощадні сертифікати (депозитні) 140 00 00 00
Векселі 150 00 00 00
Інші цінні папери 160 00 00 00


Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у нерезидентів на початок року придбано нерезидентами за звітний період викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді
A Б 1 2 3 4 5
Всього 170 00 00 0
в тому числі:          
Акції 180 00 00 0
Облігації 190 00 00 0
Казначейські зобов'язання 200 00 00 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 210 00 00 0
Векселі 220 00 00 0
Інші цінні папери 230 00 00 0
  240 00 00 0


продовження таблиці
  Код рядка Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у резидента на початок року придбано резидентом за звітний період продано резидентом за звітний період залишок у резидента на кінець звітного періоду дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді
A Б 6 7 8 9 10
Всього 170 00 00 0
в тому числі:          
Акції 180 00 00 0
Облігації 190 00 00 0
Казначейські зобов'язання 200 00 00 0
Ощадні сертифікати (депозитні) 210 00 00 0
Векселі 220 00 00 0
Інші цінні папери 230 00 00 0
  240 00 00 0


Примітки:

Дата: 2003-04-23 00:00:00
Виконавець:
   
Керівник: Скрипка Віктор Якович
Головний бухгалтер: Матвійчук Наталія Василівна