Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

      КОДИ
Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54" Дата 2002-12-01 00:00:00
за ЄДРПОУ 01037117
Територія Києво-Святошинський район за КОАТУУ 3222410600
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 83100
Галузь ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Здавання під найм власної не
Середньообігова чисельність 31
Одиниця виміру: тис. грн.    


Примітки до річної фінансової звітності
за 2002 р.
 
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопичена амортизація первісної (пере-
оціненої) вартості
накопиченої амортизації первісна (пере-
оцінена) вартість
накопичена амортизація первісної (пере-
оціненої) вартості
накопиченої амортизації первісна (пере-
оцінена) вартість
накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 000 000 000 000 0
Права користування майном 020 000 000 000 000 0
Права на знаки для товарів і послуг 030 000 000 000 000 0
Права на об'єкти промислової власності 040 000 000 000 000 0
Авторські та суміжні з ними права 050 001.1 000 000 001.1 0
Гудвіл 060 12.400 000 000 0012.4 0
Інші нематеріальні активи 070 000 000 000 000 0
Разом 080 12.401.1 000 000 0013.5 0

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0


ІI. Основні засоби
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року У тому числі
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос одержані за фінан-
совою орендою
передані в опера-
тивну оренду
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 000 000 000 000 000 00
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 000 000 000 000 000 00
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1325.4593.50 000 034.70 001325.4 628.200 792.80
Машини та обладнання 130 579.9450.80 0047.4 46.833.90 00532.5 437.900 00
Транспортні засоби 140 380.7374.50 008.4 4.81.60 00372.3 371.300 00
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 8.45.314.8 000 02.10 0023.2 7.400 00
Робоча і продуктивна худоба 160 000 000 000 000 000 00
Багаторічні насадження 170 000 000 000 000 000 00
Інші основні засоби 180 000 000 000 000 000 00
Бібліотечні фонди 190 000 000 000 000 000 00
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 000 000 000 000 000 00
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 000 000 000 000 000 00
Природні ресурси 220 000 000 000 000 000 00
Інвентарна тара 230 000 000 000 000 000 00
Предмети прокату 240 000 000 000 000 000 00
Інші необоротні матеріальні активи 250 003.7 001.9 1.92.10 001.8 0.200 00
Разом 260 2294.41424.118.5 0057.7 53.574.40 002255.2 144500 792.80

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0
вартість оформлених у заставу основних засобів(262)0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)0
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)  


ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 00
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 14.82253.4
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 3.71.8
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1.113.5
Формування основного стада 320 00
Інші 330 00
Разом 340 19.62268.7


ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:      
  асоційовані підприємства 350 000
  дочірні підприємства 360 000
  спільну діяльність 370 000
Б. Інші Фінансові інвестиції в:      
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 000
  акції 390 000
  облігації 400 000
інші 410 000
Разом 420 000

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)0
  за справедливою вартістю(422)0
  за амортизованою собівартістю(423)0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0
  за справедливою вартістю(425)0
  за амортизованою собівартістю(426)0


V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати     
  Операційна оренда активів 440 00
  Операційна курсова різниця 450 00
  Реалізація інших оборотних активів 460 017
  Штрафи, пені, неустойки 470 05.8
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 00
Інші операційні доходи і витрати 490 020.2
  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 
  непродуктивні витрати і втрати 492 X 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:     
  асоційовані підприємства 500 00
  дочірні підприємства 510 00
  спільну діяльність 520 00
В. Інші фінансові доходи і витрати     
  Дивіденди 530 0
  Проценти 540 X0
  Фінансова оренда активів 550 00
  Інші фінансові доходи і витрати 560 00
Г. Інші доходи і витрати     
  Реалізація фінансових інвестицій 570 00
  Реалізація необоротних активів 580 00
  Реалізація майнових комплексів 590 00
  Неопераційна курсова різниця 600 00
  Безоплатно одержані активи 610 0
  Списання необоротних активів 620 X0
  Інші доходи і витрати 630 00

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0%


VІ. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса6400
Поточний рахунок банку65026
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600
Грошові кошти в дорозі6700
Еквіваленти грошових коштів6800
Разом69026

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691)0


VІІ. Забезпечення
Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення за звітний рік Викорис-тано у звітному році Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нарахо-вано (створено) додаткові відраху-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення720 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань730 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію740 000 000 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів750 000 000 0
 760 000 000 0
 770 000 000 0
Резерв сумнівних боргів775          
Разом780 000 000 0


VІIІ. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали800 000
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810 000
Паливо820 0.500
Тара і тарні матеріали830 000
Будівельні матеріали840 32.200
Запасні частини850 0.200
Матеріали сільськогосподарського призначення860 000
Тварини на вирощуванні та відгодівлі870 000
Малоцінні та швидкозношувані предмети880 000
Незавершене виробництво890 000
Готова продукція900 000
Товари910 0.800
Разом920 33.700
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації(921)0
  переданих у переробку(922)0
  оформлених в заставу(923)0
  переданих на комісію(924)0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)(925)0


ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940 79.741 28.610.1
Інша поточна дебіторська заборгованість950 5.10.9 4.20

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)15.2
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952) 


X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800


XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік1110 
Заборгованість на кінець звітного року:1120 
  валова замовників1130 
  валова замовникам1140 
  з авансів отриманих1150 
Сума затриманих коштів на кінець року1160 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами1160 


XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Поточний податок на прибуток1210 
Відстрочені податкові активи:  
  на початок звітного року1220 
  на кінець звітного року1225 
Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року1230 
  на кінець звітного року1235 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240 
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток1241 
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242 
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань1243 
Відображено у складі власного капіталу - усього1250 
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток1251 
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1252 
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань1253 


XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Нараховано за звітний рік1300 
Використано за рік - усього1310 
в тому числі на:  
  будівництво об'єктів1311 
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312 
  з них машини та обладнання1313 
  придбання (створення) нематеріальних активів1314 
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик1315 
 1316 
 1317 


Керівник: Скрипка Віктор Якович
  (підпис, прізвище, ініціали)
 
Головний бухгалтер: Матвійчук Наталія Василівна
  (підпис, прізвище, ініціали)