Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

      КОДИ
Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54" Дата 2002
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Києво-Святошинський район за СПОДУ 6024
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за ЗКГНГ 83100
Галузь ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА за КВЕД 70.20.1
Вид економічної діяльності Здавання під найм власної не Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2002 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 679.1 360.5
Податок на додану вартість 015  113.2   60.1 
Акцизний збір 020  0   0 
  025  0   0 
Інші вирахування з доходу 030  0   0 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 565.9 300.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040  421.4   140.1 
Валовий:      
прибуток 050 144.5 160.3
збиток 055  0   0 
Інші операційні доходи 060 0 8.4
Адміністративні витрати 070  104   66.5 
Витрати на збут 080  0   6.4 
Інші операційні витрати 090  43   105.4 
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 0 0
збиток 105  2.5   9.6 
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
Фінансові витрати 140  0   0 
Втрати від участі в капіталі 150  0   0 
Інші витрати 160  0   0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 0 0
збиток 175  2.5   9.6 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 2.4
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0  0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 0 0
збиток 195  2.5   12 
Надзвичайні:      
доходи 200 0 0
витрати 205  0   0 
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 0 0
збиток 225  2.5   12 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 185.2 60.6
Витрати на оплату праці 240 140.7 78.1
Відрахування на соціальні заходи 250 57.8 30.1
Амортизація 260 74.4 77.3
Інші операційні витрати 270 110.3 72.3
Разом 280 568.4 318.4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1.04973e+06 1.04973e+06
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1.04973e+06 1.04973e+06
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Керівник: Скрипка Віктор Якович
Головний бухгалтер: Матвійчук Наталія Василівна