Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

      КОДИ
Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №54" Дата 2002
за ЄДРПОУ 01037117
за КОАТУУ 3222410600
Територія Києво-Святошинський район за КФВ 20
Форма власності КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 6024
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за ЗКГНГ 83100
за КВЕД 70.20.1
Галузь ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МА Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Здавання під найм власної нер    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, Київська, б.17, кв.офіс  


БAЛAНС
на2002 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 12.4 13.5
первісна вартість 011 12.4 13.5
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 870.3 810.2
первісна вартість 031 2294.4 2255.2
знос 032 1424.1 1445
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 154.8 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1037.5 823.7
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 34.8 32.9
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 0 0.8
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 62.7 79.7
первісна вартість 161 62.7 79.7
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 10.2 12
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1.8 5.1
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 14.4 26
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 123.9 156.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 3.1 2.2
Баланс 280 1164.5 982.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 262.4 262.4
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1063.5 1062.5
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -176.8 -357.1
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1149.1 967.8
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
  415 (0) (0)
  416 (0) (0)
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5.3 5.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 1.5 0
з бюджетом 550 1.3 0
з позабюджетних платежів 560 1.3 0
зі страхування 570 0.5 3.1
з оплати праці 580 6.6 5.6
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0.2 0
Усього за розділом IV 620 15.4 14.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1164.5 982.4

Керівник: Скрипка Віктор Якович
Головний бухгалтер: Матвійчук Наталія Василівна